Aanpak illegale prostitutie en mensenhandel
donderdag, 25 augustus 2016 18:42

Aanpak illegale prostitutie en mensenhandel

Schiedam - Om misstanden in de prostitutiebranche en illegale prostitutie beter aan te kunnen pakken heeft burgemeester Lamers het prostitutiebeleid geactualiseerd en wordt het prostitutiehoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geheel gewijzigd. Dit prostitutiebeleid ziet toe op de bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat, de verbetering van de positie van de prostituee én het tegengaan van misstanden en mensenhandel in de seksbranche.

Prostitutie is binnen Schiedam een belangrijk en actueel thema. De afgelopen jaren is gebleken dat er relatief veel illegale prostitutie is, met ondermijnende criminaliteit tot gevolg. Schiedam pakt illegale prostitutie pro-actief aan. Er wordt streng gehandhaafd en het gemeentelijk interventieteam voert samen met de politie geregeld periodieke controles uit.

Eigen gemeentelijke regelgeving

Nu de behandeling van het landelijke Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) opnieuw is vertraagd; het prostitutiehoofdstuk in de model APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gewijzigd en de gemeente Rotterdam nieuw beleid heeft vastgesteld voor de prostitutie- en sekksbranche met een mogelijk waterbedeffect voor Schiedam, heeft burgemeester Lamers besloten de gewenste wijzigingen via eigen gemeentelijke regelgeving te realiseren.

Illegale prostitutie

In Schiedam doet zich vaker het probleem voor van illegale prostitutie. Vanaf 2014 is gebleken dat ook woningen worden gebruikt voor de exploitatie van een seksinrichting. Daarnaast is uit de controle op illegale seksinrichtingen gebleken dat de prostituees die worden aangetroffen in een groot deel van de gevallen afkomstig zijn uit landen in Midden- en Oost-Europa. Door de pro-actieve aanpak en de periodieke controles van het interventieteam, wordt ondermijning en de daarmee samenhangende criminaliteit aangepakt.

Aanpak mensenhandel

Met de wijziging in de APV wil Schiedam meer kennis, informatie en zicht te krijgen op de prostitutiebranche. Ook is het de bedoeling een beheersbare vergunde prostitutiesector te krijgen. Om dit te bereiken wil Schiedam het liefst meer aanvragen voor seksinrichtingen. Dit zorgt voor meer grip op de prostitutiebranche. Het uiteindelijke doel hiervan is misstanden verminderen, zodat er sprake is van een schone en veilige prostitutiebranche én de mogelijke mensenhandel kan worden aangepakt.

Foto: Tweede Kamer

Aanpak illegale prostitutie en mensenhandel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws