woensdag, 07 december 2016 00:40

B&W willen met wet het woon- en leefklimaat in de stad verbeteren

Schiedam - Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om zich uit te spreken over het mogelijk inzetten van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Die biedt mogelijkheden het woon- en leefklimaat in de stad te verbeteren.

De gemeente Schiedam streeft naar een aantrekkelijk woonklimaat voor alle inwoners. Leefbaarheid is hiervoor een belangrijk criterium. Om de leefbaarheid in delen van de stad te verbeteren zet Schiedam in deze wijken al lange tijd in op een breed spectrum aan maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vernieuwen van woningen, het verbeteren van de openbare ruimte, inzet op ‘Schoon, Heel en Veilig’ en het versterken van de sociale structuur. In aanvulling hierop zou in sommige buurten de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid.

Nieuw artikel

In het Kompas 2014-2018 heeft het college al aangegeven de Wbmgp te willen inzetten om de leefbaarheid te verbeteren, met uitzondering van het inkomenscriterium (artikel 8). Per 1 januari 2017 wordt de Wbmgp uitgebreid met een nieuw artikel, dat het mogelijk maakt om woningen selectief toe te wijzen in relatie tot woonoverlastgerelateerde criminaliteit. Door deze ‘screening’ kunnen kandidaten, die in het recente verleden overlast hebben veroorzaakt of zich crimineel hebben gedragen in hun woonomgeving, niet gaan wonen in aangewezen gebieden. Het college wil nu het gesprek met de gemeenteraad aangaan over de mogelijk inzet van de Wbmgp.

Afweging

De minister moet toestemming geven om de Wbmgp toe te passen; de gemeenteraad besluit over het aanvragen van de maatregelen. De raad moet hierbij afwegen of de maatregelen noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de in een buurt aanwezige problematiek. Als de raad de inzet van de Wbmgp een geschikt middel vindt voor het bestrijden van grootstedelijke problematiek in bepaalde buurten, dan kan hij de minister vragen de Wbmgp te mogen toepassen. De gemeenteraad bespreekt een voorstel over de te nemen vervolgstappen voor de Wbmgp in Schiedam in de raadscommissie op woensdag 14 december 2016.

B&W willen met wet het woon- en leefklimaat in de stad verbeteren

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws