vrijdag, 25 september 2015 11:42

Begroting Vlaardingen 2016 laat sterke verbetering van de financiële situatie zien

Samenwerking met de gemeenteraad, bewoners, instellingen, ondernemers en onze eigen organisatie, en zeker ook met onze buurgemeenten en in grotere regionale verbanden. Het college vindt het belangrijk dat bewoners geactiveerd worden, in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en zich inzetten voor hun leefomgeving. Inwoners die meedoen in de wijk of in de stad leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de samenleving. De resultaten van deze samenwerking zijn terug te vinden in de begroting 2016. “Dankzij deze samenwerking hebben we er met elkaar voor gezorgd dat het zwembad, theater, kinderboerderij, dierenweides en de bibliotheek in de stad kunnen blijven bestaan”, aldus Arnout Hoekstra, wethouder van financiën.

Sterke verbetering van de financiële situatie

Een van de belangrijkste opgaven van dit college is het versterken van de financiële positie. De begroting 2016 kent een positief resultaat wat betekent dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Voor het eerst sinds 2010 worden er geen nieuwe bezuinigingen voorgesteld. Het aantal financiële risico’s is afgebouwd en de buffer om de resterende risico’s af te dekken neemt toe. Arnout Hoekstra: “De afgelopen jaren hebben we flink moeten bezuinigen. Het college is er trots op dat we wederom een sluitende begroting kunnen presenteren zonder dat het zwembad, theater, kinderboerderij en de bibliotheek de deuren hebben moeten sluiten. De komende jaren blijven wij werken aan een financieel gezondere positie waarbij we onder meer gaan werken aan een snellere aflossing van de schulden”.

Investeren in de stad

De verbeterde financiële situatie maakt het weer mogelijk om in 2016 beperkt te investeren in de stad en het nodige onderhoud te plegen. De extra uitgaven waartoe bij de voorjaarsnota 2015 is besloten zijn in deze begroting 2016 verwerkt zoals de bijdrage aan de Food Inspiration Academy (MBO voedseltechnologie), aanpak van het achterterrein Westhavenkade/Vetteoords kade, vervanging van sportvelden en de computerregeling voor brugklassers. Daarnaast is in deze begroting geld vrijgemaakt voor het onderhoud aan rioleringen (€ 4 miljoen) en kademuren (€ 1,2 miljoen) en voor de ondertunneling van de spoorwegovergang bij de Marathonweg (€ 5 miljoen). Ook stelt het college voor de komende jaren € 5,7 miljoen beschikbaar voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Hiervoor wordt in samenwerking met de schoolbesturen een plan opgesteld.

Woonlasten

De hoogte van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van hoe goed het afval in Vlaardingen wordt gescheiden. In Vlaardingen verdwijnt nog veel herbruikbaar materiaal bij het restafval. Het college wil in gesprek met de raad bepalen hoe we het scheiden van afval in Vlaardingen kunnen verbeteren. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn de afgelopen vijf jaar niet gestegen. Met de komst van de door het Rijk opgelegde verbrandingsbelasting en de steeds hogere kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is dit nu wel noodzakelijk geworden.

Hierdoor stijgen de woonlasten in 2016 maar blijven ze onder het landelijk gemiddelde. De afvalstoffenheffing wordt op maandbasis verhoogd met € 1,03 voor een éénpersoonshuishouden (€ 12,45 per jaar), en met € 1,33 voor een meerpersoonshuishouden (€ 15,98 per jaar). Drie kwart van de verhoging wordt rechtstreeks veroorzaakt door de verbrandingsbelasting.

Samenwerken: inwoners en ondernemers meer invloed in hun buurt en wijk

Bewoners en ondernemers willen zelf medeverantwoordelijk zijn voor wat er in hun omgeving gebeurt. Het college biedt hen maximaal de ruimte om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun directe omgeving en de stad. Het college reageert positief op initiatieven uit de samenleving en zorgt dat de gemeente snel inspeelt op die initiatieven. Daarnaast geeft het college prioriteit aan de versterking van de zelfstandigheid van onze (kwetsbare) inwoners door hen de regie over hun eigen leven te laten nemen. Wij dragen hieraan bij door te sturen op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, door ondersteuning via de wijkteams, vrijwilligers en de inzet van de sociale omgeving.

Besluitvorming

Op 29 oktober kunnen Vlaardingers hun reactie geven op de begroting. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 4 en 5 november 2015 in de raadsvergadering. Deze begroting is een weergave van onze speerpunten voor het komende jaar en legt het budget vast waarbinnen wij deze speerpunten uitvoeren. Deze begroting is opgesteld aan de hand van de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Voorjaarsnota 2015 zoals deze eerder dit jaar door de raad is vastgesteld en borduurt voort op het coalitieakkoord 2014-2018 Samen aan zet’.

Coalitieakkoord ‘Samen aan zet’

Het college staat voor de uitdaging de gemeente de komende jaren financieel, economisch en sociaal gezond te maken en te houden. Om dit te realiseren wordt de samenwerking met inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties nog intensiever dan voorheen opgepakt. Inzichten en kennis van inwoners, ondernemers en organisaties zorgen namelijk voor nieuwe en creatievere oplossingen voor vraagstukken in de stad. Dat is de kern uit het coalitieakkoord: “Samen aan zet”.

Begroting in een oogopslag2

Begroting Vlaardingen 2016 laat sterke verbetering van de financiële situatie zien

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws