zaterdag, 18 maart 2017 18:31

Bomen Boerhaavelaan worden toch gekapt

Schiedam - Sinds eind vorig jaar liggen de werkzaamheden op de Boerhaavelaan in het kader van het project Drie Lanen stil. Het college van B&W heeft op dinsdag 14 maart 2017 een besluit genomen over de voortgang van het project en besloten alle bomen op de Boerhaavelaan te kappen.

Zie ook: https://popuptv.nl/video/popuptv-onder-ogen-boerhaavelaan-nog-steeds-een-zooitje

Na een lange voorbereidingsperiode is het project Drie Lanen in september 2016 van start gegaan. Belangrijke uitgangspunten waren hierbij in 2014 een veilige indeling van de weg en het behoud van de bomen. In 2015 zijn de maatregelen met betrekking tot de grondwaterstand in verband met de aanwezige funderingsproblematiek (droogstand houten paalkoppen) toegevoegd.

Het werk op de Boerhaavelaan in het kader van het project Drie Lanen ligt momenteel stil vanwege de aanwezigheid van het wortelstelsel van de bomen op de Boerhaavelaan tussen twee verhardingslagen ter plaatse van een beoogde infiltratieleiding en hemelwaterriool. Het blijkt nu technisch gezien niet mogelijk te zijn om de werkzaamheden op basis van het vastgestelde inrichtingsplan, met als uitgangspunten het behoud van de bomen en het aanbrengen van de watermaatregelen, uit te voeren. Dit betekent om door te kunnen gaan, dat de aanpak van de Drie Lanen moet worden gewijzigd.

Besluit door college van B&W Boerhaavelaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft 14 maart 2017 besloten om de bestaande bomen aan de Boerhaavelaan te vervangen door nieuwe bomen. Voor het kappen van de bomen moet de gemeente Schiedam de kapvergunningsprocedure doorlopen. Een kapvergunningsprocedure neemt enige tijd in beslag. Na publicatie van de aanvraag wordt de kapvergunning binnen maximaal zestien weken verleend of geweigerd. Binnen zes weken na dagtekening van het besluit kan men bezwaar maken. Het bezwaar wordt vervolgens ingebracht bij de onafhankelijke bezwaarschriften commissie. Hierna kan bezwaar nog voorgelegd worden aan een rechter en uiteindelijk de Raad van State.

Naar verwachting worden de werkzaamheden aan de Boerhaavelaan in september 2017 hervat. Tot die tijd blijft de Boerhaavelaan helaas afgesloten voor verkeer. We nemen waar mogelijk extra maatregelen om de begaanbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

Prof. Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan

Inmiddels is uit nader onderzoek gebleken dat de problemen met de bomen zich niet beperken tot de Boerhaavelaan. Ook onder het wegdek van de Prof. Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan zijn de boomwortels vergroeid met de verhardingslagen. Onderzocht wordt of het mogelijk is om hier de bomen wel te behouden. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor deze lanen nog geen besluit genomen.

Bomen Boerhaavelaan worden toch gekapt

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws