dinsdag, 28 juli 2015 14:33

Brandbrief Gehandicaptenplatform Schiedam: zorgkosten stijgen te veel

Het Gehandicaptenplatform Schiedam heeft een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad±

Geachte raad,

Als een van de gehandicaptenplatforms in Midden-Holland maakt het Gehandicaptenplatform Schiedam zich grote zorgen over de verslechterende inkomenspositie van mensen met een chronische ziekte en/of (een) beperking(en).

Ook al is iedere situatie verschillend, veel maatregelen zijn inkomensafhankelijk en de één heeft met veel meer zorgkosten te maken dan de ander, toch is door de opeenstapeling van maatregelen en de afschaffing van kortingen, iedereen met een chronische ziekte of beperkingen er substantieel op achteruit gegaan. Als een van de gehandicaptenplatforms in Midden-Holland horen wij veel, vaak zijn het schrijnende verhalen van mensen die niet meer weten hoe zich financieel te redden en daardoor buiten de samenleving komen te staan.

Het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms Midden-Holland (ROG) bestaat uit lokale gehandicaptenplatforms in Midden-Holland. Het ROG bundelt de krachten om te komen tot een goede belangenbehartiging voor mensen met een beperking op regionaal en lokaal niveau. Het ROG krijgt hierbij ondersteuning vanuit Zorgbelang Zuid-Holland, de provinciale organisatie die opkomt voor de belangen van iedereen in Zuid-Holland die gebruik maakt van zorg of welzijnsvoorzieningen. Gezamenlijk hebben wij deze brandbrief opgesteld.

Hieronder volgt een greep uit de maatregelen waardoor de zorgkosten van mensen met een chronische ziekte of beperking stijgen en zich opstapelen, waarbij opgemerkt dat wij daarin niet volledig zijn:

Zorgverzekering
Het eigen risico in de zorgverzekering is in 2015 € 375. Vrijwel iedereen met een chronische ziekte of handicap moet dit eigen risico betalen. Men moet (bij)betalen voor noodzakelijke medicijnen en voor hulpmiddelen en behandelingen, zoals hoorapparaten en voetzorg. Deze bijbetalingen kunnen erg oplopen. Voorts zijn vierhonderd van de door apothekers zelf gemaakte medicijnen uit de basisverzekering geschrapt waardoor de kosten hiervan voor mensen zelf komen. Het afsluiten van een dure aanvullende verzekering is noodzakelijk om medische kosten vergoed te krijgen zoals fysiotherapie, pedicure en dergelijke. Dit blijkt helaas ook niet altijd eenvoudig vanwege selectienormen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Indicaties voor huishoudelijke hulp zijn in 2014 en 2015 verlaagd of zelfs gestopt, waardoor mensen hun noodzakelijke hulp geheel of gedeeltelijk zelf moeten betalen. Veel gemeenten hebben per 1 januari 2015 het vrij besteedbare bedrag in het Persoonsgebonden Budget (PGB Wmo) afgeschaft. De PGB-tarieven voor huishoudelijke hulp en begeleiding zijn vorig jaar en met ingang van 2015 verlaagd. Eigen bijdragen moeten worden betaald voor hulpmiddelen uit de Wmo, waaronder scootmobielen en woningaanpassingen. Vanaf 2015 geldt dit ook voor algemene voorzieningen zoals dagbesteding, maaltijdvoorzieningen en respijtzorg.

Overheidsmaatregelen
De Wajong uitkering is dit jaar met vijf procent omlaag gegaan. Het mantelzorgcompliment, een vergoeding voor mantelzorgers als blijk van waardering voor de zorg die zij verlenen, is afgeschaft. Per 1 januari 2014 werd de CER afgeschaft, de Compensatieregeling Eigen Risico die voor een deel het eigen risico in de zorgverzekering compenseerde. Dit was in 2013 nog een tegemoetkoming van €99, -

Op dezelfde datum is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) ook afgeschaft. Daardoor missen chronisch zieken en gehandicapten een jaarlijkse tegemoetkoming (minimaal €154, maximaal €514).

De jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten is in 2015 gedaald van € 342 naar € 209 per jaar. Een korting op de eigen bijdrage Wmo/Wlz van 33 procent is vervallen per 1 januari 2015. Dit betekent dat de eigen bijdrage die mensen betalen voor zorg vanuit de Wmo of de Wlz of voor hulpmiddelen met 33 procent is gestegen. Deze bijdrage moet elke maand worden betaald en mag niet worden afgetrokken van de belasting.

Naast alle veranderingen die door de overheid zijn ingevoerd, hebben mensen met een beperking ook nog te maken met extra kosten ten gevolge van hun ziekte in de persoonlijke sfeer. Hierbij valt te denken aan extra kosten voor vervoer naar ziekenhuizen die verder weg liggen, extra parkeerkosten, kosten bij incontinentie. Wederom moet worden opgemerkt dat wij niet volledig kunnen zijn.

Fiscale regeling
De belastingaftrek van specifieke zorgkosten is vanaf 2014 nog verder aangescherpt. Er golden voor die tijd al geen forfaitaire aftrekbedragen meer voor de huisapotheek, ouderen, arbeidsongeschikten en chronisch zieken. Hulpmiddelen voor visuele ondersteuning, de eigen bijdrage AWBZ / Wmo, de premies voor de aanvullende verzekering kwamen al niet meer voor aftrek in aanmerking, Vanaf 2014 mogen betalingen voor hulpmiddelen zoals een rollator, een looprek of een loophulp met drie of vier poten ook niet meer worden afgetrokken. Dat geldt ook voor een elleboogkruk, een gipssteun, een okselkruk of een onderarmschaalkruk, een scootmobiel, een rolstoel en aanpassingen aan, in of om de woning.

Ook al zijn we hiermee –nogmaals- niet compleet, duidelijk zal zijn dat met al deze maatregelen de gevolgen voor mensen met een chronische ziekte of beperking groot zijn. Voor hen wordt het steeds lastiger om rond te kunnen komen en daarmee ook om mee te kunnen doen en zichzelf te redden.

De gemeente heeft de mogelijkheid hen hierin bij te staan
Zo heeft u wellicht ter compensatie van het wegvallen van de Wtcg, de aangescherpte fiscale regeling voor specifieke zorgkosten en de CER een regeling getroffen via de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. Een loffelijk initiatief, echter geen oplossing voor mensen met hoge zorgkosten die boven de inkomensnorm vallen. Daar komt nog bij dat mensen niet zomaar kunnen overstappen naar de gemeentelijke collectieve verzekering.

Maar u kunt meer maatwerk leveren. Het TransitieBureau Wmo schreef, in samenwerking met het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de handreiking ''Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking''.
In deze notitie worden deze signalen onderkend en adviezen gegeven aan gemeenten voor maatregelen waarmee zij mensen hierin kunnen bijstaan. Wij doen u deze notitie hierbij toekomen.

Met deze brief hebben wij u een beeld gegeven van de enorm gestegen zorgkosten. We gaan ervan uit dat u de ernst van deze problematiek voor mensen met een chronische ziekte of beperkingen inziet, en met ons deelt.
Wij horen graag van u welke oplossingen en/of tegemoetkomingen u in gedachten heeft (en gaat invoeren!) waardoor iedereen mee kan –blijven- doen in onze gemeentelijke samenleving. Vanzelfsprekend willen wij daarover graag met u meedenken.

Met vriendelijke groet,

GPS - Gehandicaptenplatform Schiedam

Theo H.B. Schoenmakers, voorzitter

Brandbrief Gehandicaptenplatform Schiedam: zorgkosten stijgen te veel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws