dinsdag, 15 november 2016 20:55

College antwoordt op vragen PopUpTv over problemen met bereikbaarheid Schiedam bij brand of brugstoring

Schiedam - PopUpTv heeft vragen gesteld aan het college over de bereikbaarheid van Schiedam. De recente problemen op de weg door de brand op het Nieuwspoortweg en de storingen van de Giessenbrug maken de kwetsbaarheid van het wegennet in Schiedam duidelijk.

Ook de De Brauwweg staat al dagelijks in de spits vast (met problemen op de kruising Mathlingeweg/Vlaardingweg tot gevolg), evenals de ’s Gravelandseweg in Noord. Volgens recente onderzoeken zullen de files de komende jaren alleen nog maar toenemen.

Het college antwoordt: 'Met het aantrekken van de economie neemt de mobiliteit en daarmee ook het autoverkeer toe. De fileproblematiek is vooral een regionale opgave. Binnen de MRDH werkt de gemeente met 22 andere gemeente om de regio goed bereikbaar te houden. Deze plannen zijn vastgelegd in de strategische bereikbaarheids-agenda.

Het gemeentelijk beleid voor het duurzaam bereikbaar houden van de gemeente is beschreven in het Gemeentelijk verkeer en vervoerplan "Schiedam duurzaam bereikbaar ".

Deze aanpak is er op gericht om goede alternatieven aan te bieden, zodat de reiziger de mobiliteitskeuze kan maken.

De plannen voor de fiets voor de komende jaren zijn net uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma voor de fiets. De gemeente is samen met de regio (MRDH)) in de slag om het openbaar vervoer van en naar Schiedam te verbeteren..

Samen met de Verkeersonderneming worden bedrijven en bewoners benaderd om samen te werken aan een betere bereikbaarheid.

Tenslotte wordt in bepekte mate verkeersinfrastructuur aangepast, waar dat kan helpen bij de doorstroming van het verkeer en niet meteen voor nieuwe knelpunten zorgt.

Komend jaar wordt de aansluiting Vijfsluizen gereconstrueerd en wordt een onderzoek gestart naar de voor- en nadelen van een nieuwe verbindingsweg vanuit Schiedam Noord richtig A13.

Daarnaast kunnen we stremmingen en stilstaand verkeer helaas niet worden voorkomen. Incidenten kunnen ook niet worden gestuurd noch altijd voorkomen.'

Als er echt een ramp (overstroming, chemische ramp, grote brand, aanslag) in de omgeving gebeurt loopt alles vast. Wat raadt het college haar inwoners aan?

'Bij een grote calamiteit, ramp of crisis formuleren de gezamenlijke hulpdiensten, wegbeheerders en betrokken gemeenten een handelingsperspectief voor de inwoners van het getroffen gebied. Dit kan uiteenlopen van pak in plaats van de auto de fiets of het openbaar vervoer tot blijf binnen, sluit ramen en deuren en stem af op RTV Rijnmond (rampenzender) of verlaat het gebied. Voor het verkeer dat al onderweg is, wordt door de politie in overleg met de wegbeheerders een verkeerscirculatieplan opgesteld met als doel de hulpdiensten in staat te stellen het brongebied te bereiken en tegelijkertijd de doorstroming van het overige verkeer zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Grootschalige evacuatie wordt vanuit de veiligheidsregio (voor de gehele regio Rotterdam-Rijnmond) gecoördineerd en afgestemd met de regiogemeenten.'

Foto: vanavond op de De Brauwweg: weer vast

College antwoordt op vragen PopUpTv over problemen met bereikbaarheid Schiedam bij brand of brugstoring

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws