dinsdag, 24 mei 2016 16:48

College geeft geen subsidie: Vlaardingse Cultuur Stichting stopt meteen

Vlaardingen - De Vlaardingse Cultuur Stichting heeft besloten haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit volgt op het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders om geen geld ter beschikking te stellen aan de VCS om de doelen, zoals beschreven in de nota “De Creatieve Stad”, in te vullen.

Gedurende ruim twee jaar heeft het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, met heel veel energie gewerkt aan het vormgeven van een onafhankelijk en gestroomlijnd subsidieproces voor het “culturele veld” van Vlaardingen en het in kaart brengen van de belangen van de individuele culturele spelers en organisaties.

Ook is invulling gegeven aan de door het College gewenste bezuinigingen, zowel t.a.v. de te verstrekken subsidies als voor wat betreft het werkbudget van de noodzakelijke organisatiestructuur.

Nu is de basis gelegd en is het moment aangebroken voor verdere professionalisering en voor daadwerkelijke invulling van de uitgangspunten van het culturele beleid, zoals dat in 2013 is vastgesteld.

Zonder financiële ondersteuning is dit echter onmogelijk.

De VCS heeft eind 2015 de gemeenteraad middels een presentatie geïnformeerd over haar standpunt.

In februari heeft de VCS het College met een uitgebreide nota op de hoogte gebracht van haar bevindingen en haar wensen kenbaar gemaakt.
Natuurlijk is het aan het College om keuzes te maken, maar de VCS heeft wel met grote teleurstelling kennis genomen van het besluit van het College betreffende het kunst- en cultuurbeleid.

Het bestuur van de VCS ervaart dit als gebrek aan steun van het College voor de culturele activiteiten in Vlaardingen en voor haar werkzaamheden. Daarom heeft het bestuur van de VCS, hoewel met tegenzin, het besluit genomen om haar werkzaamheden te beëindigen.
Dit betekent dat per direct er geen subsidieaanvragen meer in behandeling zullen worden genomen en lopende aanvragen worden overgedragen aan de gemeente.

De komende periode zal worden gebruikt om de administratie op zorgvuldige wijze over te dragen aan de gemeente.

College geeft geen subsidie: Vlaardingse Cultuur Stichting stopt meteen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws