donderdag, 25 augustus 2016 12:14

College gunt de zendmachtiging aan PopUpTv

Schiedam - Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het Commissariaat voor de Media te adviseren de zendmachtiging te gunnen aan de lokale mediazender PopUpTv. Doorslaggevend voor dit advies zijn de wettelijke gestelde bepaling voor representativiteit en het gemeentelijke criterium voor technische en journalistieke innovatie.

De zendmachtiging voor de lokale omroep in Schiedam loopt in november 2016 af. Schiedamse lokale omroepen konden een aanvraag indienen voor de nieuwe gunning van de zendmachtiging voor de periode november 2016 tot november 2021. Twee partijen hebben zich kandidaat gesteld, te weten PopUpTV en Stadsomroep Schiedam.

Toetsingscriteria

Om de gemeenteraad te faciliteren in het maken van een keuze, zijn de binnengekomen aanvragen beoordeeld op de wettelijke bepaling (conform de Mediawet) en op toetsingscriteria die de gemeenteraad in maart 2016 heeft vastgesteld.

De wettelijke bepaling gaat over de representativiteit van het programmabepalend orgaan (PBO). De door de gemeenteraad vastgestelde toetsingcriteria gaan over een aanvullend programma-aanbod, de visie op technische en journalistieke innovatie (zoals de inzet van social media) en de samenwerking met lokale en regionale partijen.

Afweging

Beide lokale omroepen voldoen aan de wettelijke bepaling voor representativiteit. Het PBO van PopUpTv telt 10 leden en vertegenwoordigt daarnaast ook de stromingen jongeren, cultuur en religie.

Ten aanzien van de visie op technische en journalistieke innovatie, geeft PopUopTv meer uitzicht op een breed gebruik van nieuwe media en op de inzet van journalistieke en technische innovatie in de komende vijf jaar.

Waar het de regionale samenwerking betreft voldoen beide partijen in gelijke mate.

De Stadsomroep streeft ernaar samen te werken met professionelere partners. Met het oog op de binding van Schiedammers met de regio, is de samenwerking met een Vlaardingse partner sterk aan te raden. Op dit laatste punt zijn de ontwikkelingen bij PopUpTv iets verder.

Samenwerking met elkaar

Beide omroepen geven aan op uitgebreide schaal samen te werken met lokale partijen maar het is de partijen niet gelukt om met elkaar tot een gewenste samenwerking te komen.

De Mediawet schrijft voor dat bij meerdere aanvragers het gemeentebestuur verplicht is het samengaan van deze instellingen te bevorderen. Het gemeentebestuur heeft hiertoe actie ondernomen in afzonderlijke gesprekken met de aanvragers en betreurt het dat dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Advies

Het gemeentebestuur stelt de gemeenteraad voor advies uit te brengen over de gunning van de zendmachtiging aan PopUpTv, op basis van de beoordeling van de aanvragen aan de hand van de gestelde criteria. Omdat de aanvraag van PopUpTv niet volledig voldoet aan de criteria, wil het college van B en W aanvullende subsidievoorwaarden stellen aan de aanvrager. Het college hecht eraan dat de lokale omroep zich maximaal inspant om volledig te voldoen aan de kaders die de gemeenteraad dit voorjaar heeft vastgesteld.

Proces commissie en raad

De raadscommissie spreekt op 7 september a.s. over het keuzeadvies. Op 13 september levert de gemeenteraad het uiteindelijke advies aan het Commissariaat van de Media (CvdM) over de gunning van de zendmachtiging. Dit advies is bindend indien wordt voldaan aan de eisen die de Mediawet stelt - hetgeen bij beide partijen het geval is.

Komt de gemeenteraad niet tot een advies, dan zal het CvdM zelf een keuze maken in de gunning van de zendmachtiging. In de praktijk kiest het CvdM dan voor de huidige zendgemachtigde.

College gunt de zendmachtiging aan PopUpTv

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws