woensdag, 24 mei 2017 08:37

College: Vlaardingen is financieel gezonde stad

Vlaardingen - De crisis is achter de rug en de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Tijd voor het stadsbestuur om te oogsten dus. Het Vlaardingse college van B&W stelt maar liefst € 27 miljoen voor nieuwe investeringen voor.

In een persverklaring stelt de gemeente: 'De gemeente Vlaardingen is weer financieel gezond en heeft ruimte voor nieuwe investeringen in de stad. “Dankzij de nodige bezuinigingsmaatregelen in de afgelopen jaren en vooral de getoonde wendbaarheid en veerkracht van de stad hebben we nu weer financiële ruimte”, zegt wethouder Arnout Hoekstra tevreden. “Gericht kunnen we de komende jaren nieuwe investeringen doen, daarbij blijft het uiteraard noodzakelijk keuzes te maken”, vervolgt hij. “Ondanks de opgaande lijn kunnen we niet alle wensen honoreren. We willen de beperkte middelen zo evenwichtig mogelijk verdelen.”

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de komende begrotingsperiode (vier jaar) 27 miljoen euro ter beschikking te stellen voor nieuwe investeringen in de stad. Het college is voorzichtig optimistisch en legt de raad via de Voorjaarsnota 2017 een aantal maatregelen voor op verschillende beleidsterreinen.

Duurzaamheid, de route naar een klimaatneutrale stad
Met het oog op de toekomst en de verantwoordelijkheid voor komende generaties is duurzaamheid een belangrijk aspect binnen het hele gemeentelijke beleid. Vlaardingen heeft de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Hiervoor is het noodzakelijk, dat de stad haar CO2-uitstoot reduceert tot nagenoeg nul. Het ‘Routeplan van OverMorgen’ geeft op hoofdlijnen inzicht hoe de gemeente, de bewoners, de bedrijven en de bezoekers van de stad dit samen kunnen gaan realiseren. Als concrete stappen op de route naar een klimaatneutrale stad stelt het college voor te investeren in het verduurzamen van de stadswerf aan de burgemeester Heusdenlaan, alsook de sporthal aan de Thorbeckestraat en de aula van begraafplaats Holy. Het college begroot de totale investering op € 651.000 plus € 300.000 voor het routeplan in 2018 en 2019.

Voortzetten programmabeleid Stadsgehoorzaal
Het college wil dat de Stadsgehoorzaal het huidige programmabeleid kan voortzetten in de periode 2018 – 2021. Het voorstel is een jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 520.000 ingaande in 2018 naast extra middelen voor gebouwbeheer en in 2018 een investering van € 570.000 voor noodzakelijke aanpassingen aan de trekkenwand.

Aanpassen rotonde Zwanensingel
Het college vindt het belangrijk te investeren in het aanpassen van de kruising Zwanensingel-Zwaluwenlaan naar een rotonde (raming € 1.100.000). Een rotonde biedt de mogelijkheid meer verkeer te verwerken dan de huidige kruising en zorgt voor een meer verkeersveilige oversteekbaarheid voor met name fietsers. Deze aanpassing is nodig nu het verkeer op de huidige kruising is toegenomen sinds de openstelling van A4 Schiedam-Delft en er relatief veel ongevallen plaatsvinden.

Participatie en verbinding via sport en ‘het goede gesprek’
Omdat sporten en bewegen gezond is, positief kan bijdragen aan iemands zelfvertrouwen, jongeren ‘van de straat’ houdt, kansen biedt en zorgt voor sociale contacten, wil het college het experiment YETS-project graag continueren (50% financiering via gemeente). Dat geldt ook voor het project Burenbemiddeling, waarbij getrainde bemiddelaars bewoners helpen weer met elkaar in gesprek te gaan wanneer zij onderling conflicten hebben. Het college wil de benodigde middelen (€ 45.000) in 2018 dekken vanuit de reserve sociaal domein.

Laatste jaar collegeperiode
De belangrijkste doelstelling in het coalitieakkoord van het zittende college is het op orde brengen van de financiële positie van de gemeente. Nu het laatste jaar van de huidige collegeperiode is aangebroken, blikt wethouder Arnout Hoekstra -portefeuillehouder financiën- hierop terug. “De keuzes die we hebben gemaakt en de bezuinigingsvoorstellen die we hebben doorgevoerd zijn niet altijd eenvoudig geweest, wel noodzakelijk. Ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben dat ervaren en gevoeld. Hun getoonde wenbaarheid en veerkracht, daar kunnen we als college trots op zijn.”

Raad bespreekt voorstellen
De gemeenteraad bespreekt de voorjaarsnota en begrotingsvoorstellen van het college op woensdagavond 5 juli en donderdagmiddag en –avond 6 juli. Belangstellenden kunnen deze openbare raadsvergadering bijwonen in de raadzaal van het stadhuis, of digitaal volgen via www.vlaardingen.nl/raadlive .

College: Vlaardingen is financieel gezonde stad

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws