zaterdag, 21 november 2015 09:41

Concept-woonvisie Maassluis ligt ter inzage

Het Maassluise college van burgemeester en wethouders heeft 3 november 2015 de concept-woonvisie 2015-2020 vastgesteld. De concept-woonvisie is te vinden in het raadsinformatiesysteem elders op deze website: Concept-woonvisie 2015-2020 en ligt ter inzage in het publiekscentrum in het stadhuis van Maassluis.

De periode van ter inzage legging duurt van 12 november tot en met 24 december 2015. Na de periode van ter inzage legging wordt de concept-woonvisie aan de hand van de ingediende reacties al dan niet aangepast en door het college ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Woonbeleid in beweging

Woonbeleid is volop in beweging. Inwoners vragen terecht om meer invloed. Woningcorporaties richten zich op de huishoudens met de smalste beurs. De Woningwet vraagt aan gemeenten om een belangrijker rol te gaan spelen.

Prettig wonen

En de Huisvestingswet geeft nieuwe instrumenten om waar nodig voorrang te verlenen. Dat alles om te zorgen dat inwoners van Maassluis, van jong tot oud, arm en rijk prettig kunnen wonen in onze gemeente.

Vernieuwde wetgeving

"Maassluis staat er goed bij maar een stad is nooit af", zegt wethouder Arnold Keijzer (wonen). "Ik vind het belangrijk dat de inwoners van Maassluis, van jong tot oud, arm en rijk prettig kunnen wonen in onze gemeente. Op basis van recent vernieuwde wetgeving (Woningwet en Huisvestingswet) heeft de gemeente nieuwe instrumenten om dit waar mogelijk te bevorderen."

Helder

Keijzer vervolgt: "Er is en komt veel in beweging. De gemeente zal ook in het woonbeleid blijven zorgen voor afstemming en beleidsimpulsen. Het is wenselijk de gemeentelijke inzet te kunnen baseren op een heldere woonvisie. Ik ben blij dat de woonvisie in concept daarom nu beschikbaar is."

Concept-woonvisie Maassluis ligt ter inzage

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws