maandag, 02 februari 2015 10:39

CU-SGP stelt vragen over herplant A4

Het herplantplan rond het tunneldak van de A4 is een bevoegdheid van het college. De rol van de gemeenteraad is hierin het toetsen of collegebesluiten conform de beleidsuitgangspunten genomen zijn.

In de toetsing gebruikt de raad de meest geƫigende beleidskaders en uitgangspunten en dat zijn in dit geval de Bomennota, het Bomenstructuurplan, Bomenbeheerplan en Bomenbeleidsplan. De toetsingsvraag is vervolgens voldoet het herplantplan A4 aan de daarin genoemde beleidsuitgangspunten nu volgens het college in kwantitatieve zin aan de herplantplicht lijkt te zijn voldaan? Die toetsingsvraag valt in een aantal deelvragen uiteen:

1. Het eerste uitgangspunt in het bomenbeheerplan is: Bij nieuwe aanplant of vervanging van bomen wordt (waar mogelijk) gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. De Cu-SGP fractie ziet graag de onderbouwing op welke wijze aan dit uitgangspunt is voldaan.

2. In het tweede uitgangspunt in het bomenbeheerplan is het vooronderzoek naar de geschiktheid van een potentiƫle plantlocatie verplicht gesteld voor nieuwe aanplant. Heeft dit vooronderzoek plaats gevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst daarvan?

3. Recent hebben we dat bij bomen rond het Vlietlandziekenhuis gezien dat de kwaliteit en de kwantiteit van de gebruikte grond rond de bomen nauw luistert.Zijn er aanvullende grond voorzieningen aangebracht om de nieuwe aanplant van bomen en de nieuwe aanplant van het bosplantsoen in de zilte grond te kunnen laten groeien?

4. Conform het bomenbeheerplan moet de aanplant het duurzaam kunnen uithouden en moet elke boom zo veel ondergrondse groeiruimte krijgen als nodig is om het gewenste eindbeeld en de gewenste leeftijd te behalen. Is in het herplantplan hieraan voldaan? Voor hoelang is, ondanks de zilte grond, die Rijkswaterstaat op het talud van de A4 heeft aangebracht, te garanderen dat de bomen en het bosplantsoen het uithouden? Drie, vijf, tien, twintig of dertig jaar? Wie kan er aansprakelijk worden gesteld indien binnen de gestelde periode blijkt dat de bomen het niet duurzaam uithouden?

5. In het bomenbeheerplan is er sprake van een Boom Effect Analyse. Bij werkzaamheden wordt vooronderzoek naar de standplaats, waarde en conditie van (bestaande) bomen in de (seini) openbare ruimte verplicht gesteld. Dit kan leiden tot het uitvoeren van een Booin Effect Analyse (BEA). Is een dergelijke BEA hier uitgevoerd? Zo nee waarom niet? Zo ja, is het verslag hiervan in te zien?

6. Indien het herplantplan op grond van de eigen ambities van de gemeente Schiedam, vastgelegd in de uitgangspunten van o.a. het bomenbeheerplan herzien zou moeten worden (eventueel op basis van de uitgangspunten uit andere beleidsnota's) kan de wethouder dan een inschatting maken welke extra kosten dat met zich mee zou brengen en voor wiens rekening dat dan komt en waarom?

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws