vrijdag, 20 maart 2015 13:34

Evenementennota Maassluis ter inzage

Het college van B en W van Maassluis heeft op 10 maart 2015 kennisgenomen van de concept-nota 'Evenementenbeleid'. Deze nota ligt tot en met 29 april 2015 ter inzage bij de informatiebalie in het stadhuis.

Gedurende de inzageperiode kunt u met een brief uw zienswijze indienen bij de gemeente Maassluis, afdeling Openbare Orde & Wijkbeheer, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Herziening van de nota

In juni 2008 is de Nota Evenementenvergunningen vastgesteld, met een uiteenzetting van de te door lopen procedure en de mogelijkheden voor evenementen in de stad. Inmiddels is op een aantal plaatsen de situatie veranderd en dit heeft geleid tot een herziening van de nota.

Bevoegdheden burgemeester

Nieuw is het toezicht- en handhavingsmodel in hoofdstuk 6, waarmee is vastgelegd welke bevoegdheden de burgemeester heeft op het gebied van toezicht en handhaving bij evenementen. Hiermee beoogt de gemeente de naleving van afspraken en voorschriften te verhogen en draagt zo bij aan de kwaliteit van het evenementenbeleid.

Vereenvoudigen evenementenvergunning

Daarnaast is in het kader van lastenverlichting een slag gemaakt in het vereenvoudigen van de evenementenvergunning. De evenementenvergunning zelf bevat maatwerkvoorschriften behorend bij het evenement. De standaardvoorschriften die bij ieder evenement van kracht zijn, zijn opgenomen in de bijlage van deze nota.

Standaardprocedure

In de Nota Evenementenbeleid is de informatie over vergunningen gestroomlijnd. Alle relevante procedures, voorschriften en afspraken staan hierin gebundeld en zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Hiermee is een standaardprocedure ontwikkeld voor het indienen en behandelen van vergunningaanvragen. Ook andere veiligheidsafspraken rond evenementen zijn in deze nota ondergebracht.

Voor organisatoren en adviseurs

Deze nota is bestemd voor zowel evenementenorganisatoren (die vergunningen aanvragen) als voor adviserende en uitvoerende diensten en organisaties (die adviseren op de vergunningaanvragen).

Samen met politie, brandweer en DCMR

De nota Evenementenbeleid 2015 is tot stand gekomen in nauw overleg met de politie, brandweer en Milieudienst DCMR.

Download de concept-nota

U kunt de concept-nota hier downloaden http://www.maassluis.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen_45000/item/concept-nota-evenementenbeleid_65861.html

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws