maandag, 03 augustus 2015 07:46

Fractie Jansen stelt vragen over jeugdzorg en budget aan college Schiedam

De fractie Jansen, heeft kennis genomen van het artikel in de Volkskrant d.d. 31-07-2015 betrekking hebbende op de budgetten voor de jeugdzorg 2015.

De strekking van het artikel is dat door krap inkopen door gemeenten hulpverleners voor problemen worden gesteld. Het aan instellingen beschikbaar gestelde budget voor 2015 is bij een deel van de jeugdzorginstellingen op, waardoor geen nieuw aangemelde kinderen bij de verschillende instellingen kunnen worden aangenomen. In aanloop naar de decentralisaties is over budgetten voor jeugdzorg verschillende malen uitvoerig gesproken en zijn door het college toezeggingen gedaan.

DOC 150731 Volkskrant artikel Jeugdzorg IIDe zorgelijke mededelingen in de Volkskrant d.d. 31-07-2015 leiden bij de fractie tot de navolgende vragen:

Ad 1

Hoe staan de genoemde meldingen in de Volkskrant ten opzichte van de Schiedamse situatie. Met andere woorden in het Schiedamse budget per heden ook "opgesoupeerd"? Zo ja, hoe wordt dit opgelost en zo nee, welke financiƫle ruimte is er nog in het budget?

Ad 2

Hoeveel Schiedamse Jongeren zijn tussen 1 januari 2015 en heden doorgeleid naar een jeugdzorginstelling. Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, vernemen wij graag van het college waarom deze gegevens niet beschikbaar zijn en welke maatregelen genomen worden om deze (tussentijdse)cijfers aan de raad ter beschikking te stellen.

Ad 3

Worden als het budget op is kinderen door hulpverlenende instanties terugverwezen? Zo ja, wat doet alsdan de Gemeente Schiedam voor het betreffende kind? Wordt er alsdan per individuele kwestie een budget ter beschikking gesteld of wordt er op een andere wijze gehandeld? In het laatste geval vernemen wij graag de wijze waarop gehandeld wordt.

Ad 4

Het college heeft thans de begroting 2016 in voorbereiding. Wordt op voorhand rekening gehouden een hoger of een lager budget in de begroting 2016? Voor de beide varianten geldt, zo nee of zo, wat is de overweging hiervoor? Op welke gronden worden deze overwegingen gemaakt.

Namens de Fractie Janssen

R.B. Janssen

Fractie Jansen stelt vragen over jeugdzorg en budget aan college Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws