dinsdag, 22 september 2015 15:08

Fractie Janssen stelt vragen over extra subsidie Jenevermuseum

De Fractie Janssen heeft schriftelijke vragen gesteld over de extra subsidie voor het Jenevermuseum.


"Bij brief van 13 september 2015 heeft het college bericht gegeven dat aan het Jenevermuseum een éénmalige aanvullende budgetsubsidie à € 75.000,-- voor het jaar 2015 is toegekend. De uitleg over de liquiditeitskrapte komt onvolledig over, terwijl het met enige kennis over bestaande (financiële jaar) rapportages bezijdens de waarheid lijkt te zijn. Onderhavige brief verduidelijkt dan ook niets, en geeft geen adequate onderbouwde uitleg. Ook de bestuurlijke structuurvorm van enerzijds de Stichting Jenevermuseum als anderzijds de Stichting De Gekroonde Brandersketel roept vragen op, in hoofdzaak betrekking hebbende over goed bestuur en transparantie! Kortom de fractie heeft kennis van voornoemde brief genomen, en komt tot nadere vragen.

De vragen

Ad 1

In het rapport “Toekomst Nationaal Jenevermuseum Schiedam” d.d. 23 november 2014 (TiMe Amsterdam) wordt reeds melding gemaakt van de zwakke financiële positie van het Jenevermuseum (hoofdstuk 9 aanbevelingen, bladzijde 18). Geadviseerd wordt om op korte termijn een financiële injectie te realiseren om de uitgangspositie van het Jenevermuseum te versterken zodanig dat de ambities voor de middellange en lange termijn worden gerealiseerd. In het rapport wordt voorts gesproken over een financieringsbehoefte van € 68.000,-- (Hoofdstuk 9, paragraaf 9.2. sub 8 financieringsbehoefte).

Door dit rapport komt de uitleg van het college in de brief van 13 september 2015 is een ander daglicht te staan. Het college wordt met klem verzocht dit nader te verklaren. Is het rapport “Toekomst Nationaal Jenevermuseum Schiedam” d.d. 23 november 2014 aan de gemeenteraad te beschikking gesteld? Zo nee, waarom niet?

Ad 2

In het Jaarrapport 2014 van de Stichting Nationaal Jenevermuseum wordt melding gemaakt van een verlies over 2014 à € 30.000,00 (o.m. bladzijde 9 van dit rapport). Tevens blijkt (zie Bladzijde 22 van dit rapport) dat de rekening-courant Jeneverlogies, met andere woorden de schuld, € 14.281,-- bedraagt. Op deze schuld wordt naar verluidt maandelijks afgelost. Een schuld die derhalve afneemt in plaats van toeneemt! Naar verluidt bedraagt deze schuld dan ook per 31 december 2015 nog circa € 8.000,--. Ook de afwikkeling ten aanzien van het vertrek van de voormalige directeur roept vragen op. Een contractuele tegemoetkoming, bijvoorbeeld na mediation, in één, twee of drie maandsalarissen en eventuele tegemoetkoming in gemaakte (advocaat)kosten of andere kosten kan ons inziens niet leiden tot geslaakte roep op financiële bijstand.

Kan het college in deze duidelijkheid verschaffen? Indien het antwoord ontkennend is, hoe verklaart het college de hierdoor ontstane indruk dat zij de eenmalige aanvullende budgetsubsidie op onvolledige en onbekende gronden heeft verstrekt?

Ad 3

Gebleken is dat de betaalde “meesterstoker” (in loondienst) inmiddels met pensioen is, en dat deze vervangen is door een betaalde kracht (loondienst). Gebleken is dat deze persoon zijn sporen heeft verdiend als “chefkok”. Hoe een dergelijk persoon als medewerker kennis heeft van het stoken is de fractie onduidelijk. Kan met het bestaande aantal vrijwilligers, en bijgekomen vaste kracht, tot een volwaardig moutwijnproduct gekomen worden? Dit is toch één van de belangrijkste verdienmodellen van het museum.

Als een éénmalige aanvullende budgetsubsidie wordt vertrekt dan verneemt de fractie graag van het college, of ook naar de personele bezetting en hun kennis en kunde is gekeken. In het ontkennende geval kan indruk ontstaan dat het gemeenschapsgeld, van goed naar kwaad geld gegooid wordt. Het college wordt verzocht hier duidelijkheid over te verschaffen.

Ad 4

Hoe kan het college het rijmen dat het bestuur van zowel de Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam als de Stichting De Gekroonde Brandersketel uit een afvaardiging van dezelfde bestuursleden bestaat (zie bijlages KvK). Uitzondering hierop is de voorzitter van de Stichting De Gekroonde Brandersketel. Gebleken is dat de heer A.W van der Eijk al minimaal vijf jaar geen deel meer uitmaakt van dit bestuur. Hiermede ontstaat een onwenselijke bestuurlijke verwevenheid, wat in voorkomende gevallen bij soortgelijke constructies niet zelden heeft geleid tot malversaties of zelfs fraude.

Wat is het standpunt van het college ten aanzien van deze situatie, en meer speciaal wat gaat het college zelf bewerkstelligen om hier verandering in aan te brengen. Dit zou wat de fractie betreft een aanvullende voorwaarde mogen zijn voor het überhaupt verkrijgen van subsidie.

Namens de Fractie Janssen

René B. Janssen

 

Fractie Janssen stelt vragen over extra subsidie Jenevermuseum

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws