woensdag, 29 juni 2016 17:02

Fractie Janssen stelt vragen over Oranjeburgh

Schiedam - Fractie Janssen maakt deel uit van de Schiedamse gemeenteraad en heeft vragen gesteld over het appartementengebouw wat gebouwd gaat worden op Oranjeburgh, de wijk die in de plaats is gekomen van de voormalige huisvesting van het Vlietland Ziekenhuis.

Fractie Janssen heeft, zoals dat heet 'kennis genomen van de aangevraagde omgevingsvergunning voor kavel 29 op Oranjeburgh'. "De omgevingsvergunning betreft een afwijking van het bestemmingsplan. De bouwhoogte van de parkeerlaag op de begane grond is hoger dan de maximum voorgeschreven hoogte in het bestemmingsplan. Het gevolg is een hogere goot- en nokhoogte van het appartementengebouw door een hogere parkeerlaag boven het maaiveld.

Voorts stelt het bewonerscomité Ziekenhuisbuurt & Oranjeburgh dat de gemeente Schiedam tekort schiet op het gebied van nadere informatie en communicatie met de bewoners en omwonenden van Oranjeburgh heeft er op 23 juni jl. een gesprek plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van de nieuwe bewoners van de CPO Oranjeburgh en het Bewonerscomité Ziekenhuisbuurt & Oranjeburgh.

De architect van het nieuw te bouwen appartementengebouw was aanwezig en heeft op heldere wijze uiteengezet waarom het niet mogelijk is de parkeerlaag half verdiept aan te leggen en hoe het nu precies zit met de afmetingen, hoogtes en het bouwvolume in relatie tot het bestemmingsplan.

Nieuwe informatie was dat kavel 29 bijna 25 vierkante meter kleiner is geworden ten gunste van de naastgelegen kavel 46. Ook bleek dat, in tegenstelling tot wat in de vergunningsaanvraag stond, de nokhoogte van het gebouw niet hoger is dan wat in het bestemmingsplan staat. Deze blijft 17 meter.

Het Bewonerscomité Ziekenhuisbuurt & Oranjeburgh is blij dat er op korte termijn met de initiatiefnemers van het appartementengebouw gesproken kon worden waardoor onduidelijkheden en onrust over de hoogte in de vergunningsaanvraag weggenomen kon worden.

Een en ander lijdt tot de navolgende vragen.

Ad 1

Om welke reden is kavel 29 ten gunste van kavel 46 circa 25 vierkante meter kleiner geworden?

Ad 2

Waarom is de niet mogelijke parkeergarage gepland onder het bedoelde appartementsgebouw niet direct bij de ontwikkeling voorzien? De omwonenden mochten er van uitgaan dat, niet bij wijze van uitzondering, de uitvoering van de bestemmingsplan en meer speciaal nieuwbouw eens zonder strubbelingen kan verlopen. De indruk wordt gewekt dat er onnodig een inschattingsfout gemaakt is. Hoe ziet het college dit en waarom?

Ad 3

Gesteld wordt dat wederom de grote afwezige de gemeente Schiedam is. Blijkens ontvangen berichten geven zowel het college van B&W, de projectleiding van Oranjeburgh als de betrokken ambtenaren niet thuis wanneer bewoners en omwonenden vragen hebben. Er van uitgaande dat dit op waarheid berust is er geen sprake van proactieve communicatie.

Vaker wordt door Schiedammers aangeven dat zijdens de Gemeente Schiedam onvoldoende wordt gecommuniceerd. Wanneer dergelijke meldingen vaker voorkomen, dan kan dat niet anders dan een kern van waarheid bevatten.

Hoe is de communicatie verlopen? Indien het college meent dat de communicatie goed is verlopen, dan graag een onderbouwing van deze stelling.

Indien het college meent dat de communicatie wel goed verlopen is en verloopt, hoe verklaart het college dan het geuite ongenoegen?

Ad 4

Is het college met ons van mening dat indien er in de communicatie met de direct betrokkenen en omwonenden hapert of heeft gehaperd, de zogeheten “Open Overheid” gefaald heeft? Zo ja, hoe wordt verbetering hierin aangebracht. Zo nee, waarom niet.' aldus de Fractie.

Afbeelding: Appartementen/Oranjeburgh

Fractie Janssen stelt vragen over Oranjeburgh

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws