dinsdag, 03 november 2015 17:06

Geen grootschalige vluchtelingenopvang in Vlaardingen

In gemeente Vlaardingen komt geen asielzoekerscentrum (AZC). Vlaardingen heeft geen capaciteit voor grootschalige vluchtelingenopvang. Wel gaat de gemeente nog dit jaar 50 vluchtelingen met een verblijfsvergunning versneld huisvesten.

In een informatienota aan de gemeenteraad geeft het college van B&W aan dat grootschalige vluchtelingenopvang niet mogelijk is in Vlaardingen. Voor wat betreft het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning ligt Vlaardingen op schema. Volgens de taakstelling die het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in opdracht van het Rijk heeft opgelegd, moet Vlaardingen dit jaar 133 vergunninghouders opnemen in de gemeente en een woning aanbieden. In de loop van 2015 heeft de gemeente al 115 vergunninghouders gehuisvest.

Versneld 50 vergunninghouders huisvesten

Vlaardingen kan de taakstelling aan dankzij een goede samenwerking met en de inzet van woningcorporatie Waterweg Wonen, woningstichting Samenwerking en stichting VluchtelingenWerk. Om bij te dragen aan een snellere doorstroom van de AZC’s in Nederland wil gemeente Vlaardingen nog dit jaar 50 vluchtelingen met een verblijfsvergunning versneld huisvesten. Hiervoor worden de komende maanden twee tot drie vrijkomende sociale huurwoningen per week gebruikt. Het aandeel sociale huurwoningen voor het huisvesten van vergunninghouders in 2015 groeit hierdoor naar circa 0,7% van de Vlaardingse woningvoorraad in de sociale huursector. Voor 2016 onderzoekt de gemeente samen met de woningcorporaties naar mogelijkheden van woonvoorzieningen buiten de reguliere sociale huurwoningen.

Verspreid door de stad bevordert integratie

Voor mensen die in Vlaardingen komen wonen, is het van groot belang dat zij zo snel en goed mogelijk integreren. De vergunninghouders die Vlaardingen opneemt in de gemeente krijgen verspreid door de stad een woning toebedeeld. "Dit komt de integratie ten goede”, aldus wethouder Hans Versluijs. “Vlaardingen kiest hiermee voor een duurzame oplossing, ervan uitgaande dat deze nieuwe inwoners hier jaren blijven wonen en meedoen en bijdragen aan de samenleving.” Vlaardingen zorgt voor een zo goed mogelijke integratie en heeft hierbij specifiek aandacht voor onder meer onderwijs, werk, gezondheidszorg en draagvlak in de wijk.

Geen grootschalige vluchtelingenopvang in Vlaardingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws