vrijdag, 06 november 2015 10:38

Gemeente Schiedam protesteert bij waterschap Delfland

De gemeente Schiedam heeft zich bij monde van wethouder Mario Stam uitgesproken voor het handhaven van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing door het waterschap Delfland. Hij maakte gebruik van het inspreekrecht tijdens de vergadering op 3 november bij het waterschap van de Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering. Op 19 november beslist het hoogheemraadschap Delfland over de kwijtschelding.

De gemeente Schiedam vindt het afschaffen van de kwijtschelding een slecht idee omdat het gezinnen treft die het financieel al erg moeilijk hebben. Mario Stam: “Ongeveer 8000 Schiedammers kunnen op dit ogenblik al nauwelijks rondkomen. Een extra kostenpost zal voor hen de financiële ondergang betekenen.“
Het gaat hierbij om gezinnen die om verschillende redenen al aanspraak maken op ondersteuning in het armoedebeleid, aangewezen zijn op de voedselbank, de kledingbank. Afschaffing van de kwijtschelding treft kinderen die nu alleen met ondersteuning van de gemeente aan sport of cultuur kunnen deelnemen, simpelweg omdat er thuis het geld niet is om het zelf te kunnen bekostigen.
Waar de gemeente Schiedam alles in het werk stelt om het mensen mogelijk te maken mee te blijven doen in de samenleving, zou deze actie van het waterschap - het gaat over bedragen tot bijna 300 euro per jaar voor een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat - extra hard aankomen.

Het gevolg is dat mensen die het niet breed hebben, een groter beroep zullen doen op de bijzondere bijstand. Daarmee wentelt het hoogheemraadschap een probleem af op andere overheden. Dat is een werkwijze die niet strookt met de waarden en normen van behoorlijk bestuur.

De verwachting is ook dat afschaffen van de kwijtschelding zal leiden tot extra inspanningen door de Regionale Belasting Groep (RBG). Daarnaast zal waarschijnlijk een groter bedrag oninbaar blijken te zijn en zullen de incassokosten toenemen. Het waterschap kan niet duidelijk maken of de verlaging van het tarief van de zuiveringsheffing opweegt tegen de hogere uitvoeringskosten en het hogere bedrag aan oninbare belastingen.

Mario Stam eindigde met een oproep aan het hoogheemraadschap: “Doe uzelf, de gemeenten, maar vooral de minima in de gemeenten een deugd, en denk nog eens goed na over het doorzetten van uw voornemen. Ik kan me zomaar voorstellen dat u het jaar 2016 neemt om een en ander nog eens te doordenken en daarmee de implementatie minimaal een jaar uitstelt.”

Gemeente Schiedam protesteert bij waterschap Delfland

Advertentie