dinsdag, 20 december 2016 21:11

Gemeente Vlaardingen pakt regie op windenergie

Vlaardingen - Het Vlaardingse college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om het Beleidskader Windenergie ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Vlaardingen wil in 2050 een energieneutrale stad zijn.

Om dit te realiseren zal een deel van de duurzaam opgewekte energie uit wind moeten komen. Het beleidskader bepaalt hoe groot dit aandeel is, in welke gebieden windturbines mogelijk zijn en welke toetsingscriteria worden gehanteerd bij windturbines. Een ander uitgangspunt van het beleidskader is dat Vlaardingse burgers en bedrijven maximaal kunnen participeren in windprojecten. Het college stelt voor om een aantal gebieden in de Rivierzone en het Oeverbos aan te wijzen als locaties waar windenergie mogelijk is.

Wethouder Ruud van Harten (duurzaamheid): “Met het Beleidskader Windenergie bepaalt de gemeente zelf hoe en waar we windenergie mogelijk maken. We willen niet afhankelijk zijn van de onderhandelingen over windlocaties die de provincie Zuid-Holland voert met de gemeenten in de regio. Met dit besluit leveren wij een royale bijdrage aan de doelstellingen uit het Stadsregionale Convenant Windenergie om in 2020 150 Megawatt windenergie te realiseren. Wij verwachten dan ook dat de provincie onze wens honoreert om geen windenergie in de Broekpolder en Vergulde Hand West mogelijk te maken.”

In het beleidskader wordt voorgesteld om de zoekgebieden 38,40 en 42 in de Rivierzone en zoekgebied 39 Oeverbos (zie kaart) aan te wijzen als gebieden waar windenergie mogelijk is. Initiatiefnemers kunnen in deze gebieden windturbines realiseren, mits ze aan de in het beleidskader gestelde voorwaarden voldoen. Met deze gebiedskeuzes wordt het mogelijk om op Vlaardings grondgebied 27 Megawatt windenergie op te wekken, genoeg voor 16.000 huishoudens.

Bijeenkomsten
De gemeente Vlaardingen heeft in oktober en november 2016 twee bijeenkomsten georganiseerd om bewoners en ondernemers te betrekken bij het opstellen van het beleidskader. Hoewel deze avonden niet druk werden bezocht, was de inhoudelijke inbreng waardevol. Deelnemers onderschreven het uitgangspunt dat Vlaardingers via participatie moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van windenergie. Zij riepen op om bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor windturbines zorgvuldig te kijken naar de belangen van omwonenden.

Gemeente Vlaardingen pakt regie op windenergie

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws