GS Zuid Holland: Geen uitzondering voor Decathlon
dinsdag, 28 oktober 2014 16:46

GS Zuid Holland: Geen uitzondering voor Decathlon

Gedeputeerde Staten hebben vandaag het voornemen uitgesproken om Schiedam en Den Haag geen ontheffing te verlenen voor het vestigen van 'grootschalige sportdetailhandel' buiten de bestaande winkelgebieden. Het dagelijks bestuur van de provincie wil vasthouden aan het geldende beleid op grond waarvan detailhandel zo veel mogelijk in bestaande winkelgebieden wordt geconcentreerd. Provinciale Staten vergaderen op 19 november 2014 over de kwestie. Daarna nemen Gedeputeerde Staten het definitieve besluit of de provincie de ontheffing ook echt gaat weigeren.De grootschalige sportdetailhandel is voorzien op het Hargaterrein in Schiedam en het Forepark in Den Haag. De gemeenten willen hier filialen van de Franse sportketen Decathlon vestigen van respectievelijk 7.000 m2 en 9.250 m2. Schiedam en Den Haag hebben de ontheffingsverzoeken ingediend op respectievelijk 25 juni 2014 en 7 juli 2014.

 

Verordening Ruimte

De vestiging van de grootschalige sportdetailhandel is in strijd met artikel 2.1.4 van de Verordening Ruimte 2014. In dit artikel is bepaald dat nieuwe detailhandel gevestigd dient te worden binnen of direct aansluitend aan de bestaande winkelgebieden en de centra van steden, dorpen en wijken. Uitzonderingen zijn slechts mogelijk voor enkele branches die vanwege aard of omvang van de producten niet of niet goed inpasbaar zijn in de winkelcentra en niet essentieel zijn voor de kwaliteit van deze centra; zij worden ook wel aangeduid als 'perifere detailhandel'. De perifere detailhandel wordt in de Verordening Ruimte in een uitputtende lijst opgesomd. Sportdetailhandel ontbreekt in de opsomming.

Voldoende ruimte in bestaande winkelgebieden

De beide gemeenten stellen dat het winkelconcept ('try and buy', gecombineerd met een evenemententerrein) zoveel extra ruimte vergt, dat vestiging in de bestaande winkelgebieden niet haalbaar is. Uit onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren (zie bijlage) komt echter naar voren dat de aanwezigheid van deze voorzieningen niet cruciaal is voor het functioneren van de grootschalige sportdetailhandel. In de praktijk functioneren de meeste winkels van Decathlon zonder dergelijke faciliteiten. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat er binnen de bestaande winkelgebieden voldoende mogelijkheden zijn om grootschalige sportdetailhandel te facilitereren. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die aanleiding geven om voor Schiedam en Den Haag een uitzondering te maken.

Krachtige en levendige centra

Door de snelle opkomst van de internetwinkels, demografische ontwikkelingen en veranderend consumentengedrag zijn winkelgebieden kwetsbaar. De behoefte aan winkelruimte in Zuid-Holland zal de komende jaren verder afnemen. Winkelleegstand heeft een grote impact op de leefbaarheid en werkt besmettelijk op naastgelegen winkels. Het provinciale beleid is erop gericht om nieuwe winkels zo veel mogelijk te concentreren in een beperkt aantal krachtige en levendige centra. In die centra dragen kantoren, horeca, woningen, detailhandel en culturele voorzieningen in samenhang bij aan de stedelijke leefbaarheid, de aantrekkelijkheid en concurrerend vermogen van het regionale vestigingsklimaat, en de versterking van het recreatief-toeristische profiel van Zuid-Holland.

Verdere procedure

Het verlenen van een ontheffing is officieel een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten (GS). In de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 2 juli 2014 is afgesproken dat de ontheffingsverzoeken voor grootschalige sportdetailhandel ter bespreking worden aangeboden zodra er een GS-voornemen is geformuleerd. De ontheffingsverzoeken zijn geagendeerd voor de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 19 november 2014. Deze commissievergadering is live op internet te volgen via de webcast van de website van de provincie Zuid-Holland.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws