dinsdag, 12 januari 2016 16:03

Hulp en opvang voor dak- en thuisloze Schiedammers

De gemeente Schiedam doet een extra inspanning om dak- en thuisloze Schiedammers te helpen weer zo veel als mogelijk op eigen benen te staan.
De begeleiding wordt geïntensiveerd en de mogelijkheden van tijdelijk onderdak worden uitgebreid.

Op die manier kunnen deze mensen, die we tot de meest kwetsbare Schiedammers rekenen, werken aan een goede basis. Ze hebben vaak te maken met een opeenstapeling van problemen. Doordat hun financiën zijn ontregeld, nemen hun sociale contacten af. En soms speelt ook een verslaving of psychische problematiek een rol. Uiteindelijk kunnen mensen zelfs het dak boven hun hoofd verliezen, met als gevolg veel persoonlijk leed en ook hoge maatschappelijke kosten.

De noodzaak nu een extra inspanning te leveren voor dak- en thuislozen wordt vooral veroorzaakt door versobering van de zorg en de toename van het aantal kwetsbare gezinnen. Dit is maatschappelijk zeer ongewenst en vormt voor de gemeente op termijn ook een veiligheidsprobleem. Bovendien is de druk op de woningmarkt recent sterk toegenomen. Een adequate aanpak op korte termijn van dit probleem voorkomt grote investeringen in de toekomst.

Preventief valt er veel te winnen. De Gemeente Schiedam werkt daarom aan heldere afspraken met alle betrokkenen om huisuitzettingen, ook als er al vonnis is gewezen, zoveel mogelijk te voorkomen, zeker waar het gezinnen met kinderen betreft.
De WijkOndersteuningsTeams, de WOT’s, spelen een belangrijke rol in de preventie en bij het creëren van ‘vangnet’. De ervaring leert namelijk dat er bij grote huurschulden veelal ook problemen spelen op andere leefterreinen; de WOT’s kijken met de brede blik die nodig is voor goede individuele oplossingen.

Daarnaast vergroot de gemeente de mogelijkheden om mensen in nood onderdak en hulp te bieden. Pas als je een dak boven je hoofd hebt, kun je je aandacht richten op andere zaken. De gemeente stelt middelen beschikbaar om op kleinschalige wijze mensen tijdelijk onderdak inclusief professionele begeleiding te bieden.

Hulp en opvang voor dak- en thuisloze Schiedammers

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws