dinsdag, 24 mei 2016 14:39

In Vlaardingen is er eerder ruimte voor nieuwe investeringen

Vlaardingen - De financiële situatie van de gemeente Vlaardingen herstelt voorspoediger dan gedacht, aldus de gemeente in een persverklaring. Hierdoor ontstaat eerder dan verwacht ruimte voor nieuwe uitgaven.

“We lopen voor op de planning”, zegt wethouder financiën Arnout Hoekstra. “In 2014 hebben we dit resultaat niet durven begroten. In de afgelopen twee jaar hebben we zeilen bijgezet en daarmee de risico’s gehalveerd van 35 naar 17 miljoen euro. En de schulden hebben we met 27 miljoen verminderd. Dit betekent dat we nu minder fors hoeven sparen dan gedacht, terwijl gelijktijdig ons weerstandsvermogen fors verder stijgt. De komende twee jaar biedt dit financiële ruimte voor nieuwe investeringen in de stad.”

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de komende begrotingsperiode (vier jaar) circa € 18 miljoen aan middelen ter beschikking te stellen voor investeringen in de stad. Via de Voorjaarsnota 2016 legt het college een pakket aan maatregelen voor dat de stad aantrekkelijker maakt en dat recht doet aan het sociale gezicht van Vlaardingen. Investeringen zijn nodig in de openbare ruimte, in veiligheid en in het sociaal domein. Ook moeten investeringsbeslissingen genomen worden over speerpunten, zoals het stimuleren van de (lokale) economie en het bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Sociaal domein

Vlaardingen verruimt het armoedebeleid. De inkomensgrens voor een groot aantal minima wordt verhoogd van 110% naar 120%, zodat een grotere groep inwoners in aanmerking komt voor (bijzondere) financiële bijstand. Voor deze verruiming, voor de aanpak van laaggeletterdheid en voor de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning wil het college de komende jaren een extra budget van € 2,9 miljoen beschikbaar stellen.

OZB-verhoging terugdraaien

Wat het college betreft, gaat de stapsgewijze verhoging van de OZB (onroerendezaakbelasting) de komende jaren niet door. Voor de inwoners van Vlaardingen betekent dit geen verdere lastenverhoging (op de inflatiecorrectie na). Het college stelt voor de eerder ingeboekte lastenverhoging van ruim 7 ton terug te draaien. Hierdoor zijn de inkomsten van de gemeente € 2,5 miljoen lager.

Het college stelt voor budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van taken in het kader van participatie en leefbaarheid, de invoering van de nieuwe omgevingswet en om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het college gaat deelnemen in de Coöperatieve Vereniging voor de Broekpolder. En om kinderen meer te betrekken bij politiek wordt een beperkt budget vrijgemaakt.

Schoon, heel en veilig

Om het aantal gemeentelijke toezichthouders en handhavers uit te breiden, om in te zetten op de aanpak van jongerencriminaliteit en om de schoonmaak, onderhoud en het aanzien van straten en pleinen op peil te houden, stelt het college een budgetverhoging voor. Het voorstel is hiervoor circa € 3,5 miljoen vrij te maken. Vanaf 2019 komt extra budget voor het tegengaan van achterstallig wegenonderhoud.

Sport, recreatie en cultuur

Voor sport, recreatie en cultuur wil het college € 4,7 miljoen beschikbaar stellen en legt daartoe de raad een aantal belangrijke ontwikkelingen voor ter besluitvorming. Om een kwalitatief goed (sport)voorzieningenaanbod te behouden, worden de huidige Westwijkhallen vervangen door twee nieuwe sporthallen aan het Erasmusplein en in de Claudius Civilislaan. Dit geeft gelegenheid de huidige locatie van de Westwijkhallen te herontwikkelen voor een mooier centrum van de Westwijk. En vanwege de verbreding van de A20 voor de aanleg van de Blankenburgverbinding moeten de volkstuinen en scouting verplaatst worden. Een vergoeding van het Rijk wordt gebruikt om de kosten hiervoor te dekken. Op het gebied van cultuur is het voorstel budget vrij te maken om het cultuurveld te stimuleren verbindingen aan te gaan met andere sectoren en beleidsterreinen. En om activiteiten te sponsoren die bijdragen aan de viering in 2018 van de Slag bij Vlaardingen.

Economie en duurzaamheid

Lokaal de economie stimuleren en duurzaamheid bevorderen, blijven belangrijke speerpunten waarvoor het college voorstelt € 2,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de komende begrotingsperiode. Door onder andere binnenstadmanagement, het verbeteren van winkelgebieden en een aanlokkelijk parkeerbeleid in het centrum wil het college de stad aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Wat duurzaamheid betreft, stelt het college voor budget te reserveren voor uitvoering van het lokaal klimaatakkoord en om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen aan gemeentelijke vastgoed en (sport)voorzieningen en om meer elektrische oplaadpalen in de stad te plaatsen.

Samen aan zet

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Voorjaarsnota 2016 op 24 mei vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad ter bespreking. Dit vindt plaats op woensdagavond 6 juli en donderdagmiddag en -avond 7 juli. Om tot een begroting te komen waaraan iedere partij kan meeschrijven, is een speciale tool ontwikkeld waarmee raadsleden eenvoudiger alternatieve voorstellen kunnen aandragen.

Belangstellenden kunnen de openbare raadsvergadering bijwonen in de raadzaal van het stadhuis of volgen via PopUpTv, Omroep Vlaardingen en www.vlaardingen.nl ‘de raad live’.

In Vlaardingen is er eerder ruimte voor nieuwe investeringen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws