dinsdag, 31 maart 2015 20:08

Inspectie: onderwijs aan achterstandskinderen in Vlaardingen is in orde

Gemeente Vlaardingen zet zich samen met het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en de onderwijspartners doorlopend in om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. De Inspectie voor het Onderwijs heeft in 2014 onderzocht of gemeente Vlaardingen deze Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor doelgroepkinderen op orde heeft. De conclusie van het rapport is dat de gemeente een enorme kwaliteitsverbetering heeft gerealiseerd ten opzichte van 2012.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeente zich nog op onderdelen kan verbeteren, maar dat aan de wettelijke eisen is voldaan. De genoemde verbeterpunten worden nog dit jaar ten uitvoer gebracht. Tot slot is de inspectie van mening dat de gemeente de regie- en coördinerende rol in de afgelopen jaren zo goed op zich heeft genomen dat de inspectie de gekozen aanpak een voorbeeld voor andere gemeenten vindt. De inspectie doet in 2015 opnieuw een onderzoek.

Wat gaat goed en wat kan beter?

Onderdelen die de gemeente voldoende op orde heeft, zijn: de definitie van de doelgroep; de toeleiding tot VVE; de organisatie van ouderbetrokkenheid bij VVE; de integraliteit van de VVE-programma's; de externe zorg en de doorgaande lijn. De gemeente kan zich op enkele gebieden nog inhoudelijk verbeteren. Zo kan het vaststellen en het realiseren van het bereik beter. Inmiddels is er een zogenaamde peuterconsulent aangesteld om het bereik en de toeleiding te versterken en te begeleiden. Verder wordt gewerkt aan een monitoringssysteem om de peuter te volgen. Ook het maken van afspraken over interne kwaliteitszorg op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs wordt opgepakt. Ten derde zijn begin 2015 resultaatafspraken met het onderwijs gemaakt over onderzoek naar de resultaten van VVE. Het onderzoek start in het tweede kwartaal van 2015. Tot slot wordt de gemeentelijke evaluatie en monitoring van VVE zo ingericht dat verbeterpunten beter zichtbaar worden.

Nulmeting in 2012 kende enkele verbeterpunten

In 2012 heeft de Inspectie voor het Onderwijs onderzoek gedaan naar de kwaliteit voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor zogenaamde doelgroepkinderen in Vlaardingen. Uit deze zogenaamde nulmeting kwam naar voren dat het beleid in Vlaardingen gedateerd was en dat de gemeente de regierol onvoldoende oppakte. Er waren in 2012 ook positieve punten. Positief was de inspectie over het inhoudelijk werk. Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit van met name het pedagogisch en didactisch handelen door de pedagogisch medewerkers.

Lees zelf het inspectierapport.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws