dinsdag, 08 december 2015 16:34

Ketheltunnel is veilig en mag open

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam verleent de openstellingsvergunning voor de Ketheltunnel. De landtunnel, die onderdeel is van het traject van Rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam, kan nu door Rijkswaterstaat in gebruik worden genomen.

De werkzaamheden aan de tunnel bevinden zich in een afrondende fase. De tunnel kan echter pas open als de gemeente een openstellingsvergunning afgeeft. Burgemeester Lamers: “De gemeente Schiedam heeft de aanvraag van Rijkswaterstaat in de afgelopen periode zorgvuldig beoordeeld. Er is hard gewerkt om een tijdig besluit over het verlenen van de vergunning mogelijk te maken. De aanvraag kreeg een positief advies van de Tunnelveiligheidsbeambte, het team Veiligheid en Crisisbeheersing, het team Vergunningen en Handhaving en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het college heeft op basis van deze adviezen en de uitkomsten van het onderzoek het besluit genomen de openstellingsvergunning voor de Ketheltunnel A4DS te verlenen.”

Restpunten

De eveneens benodigde omgevingsvergunning werd eerder al verleend. De eindcontrole op de in de omgevingsvergunning vermelde eisen is onlangs met positief resultaat doorlopen. Om volledig tegemoet te komen aan de eisen van beide vergunningen moet een aantal punten nog te worden afgehandeld. Deze zijn echter niet van dien aard dat ze een veilige ingebruikname van de Ketheltunnel in de weg staan. Over het afhandelen van de openstaande punten zijn inmiddels afspraken gemaakt met de tunnelbeheerder. Waar nodig zijn extra beheermaatregelen getroffen.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging heeft de gemeente één zienswijze ontvangen. Deze heeft echter geen betrekking op aspecten die onderdeel zijn van de openstellingsvergunning. Uit de inhoudelijke beoordeling van de naar voren gebrachte zorgen betreffende de constructieve veiligheid is gebleken dat de Ketheltunnel voldoet aan de regelgeving en de eisen uit de verleende omgevingsvergunning.

Ketheltunnel is veilig en mag open

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws