vrijdag, 13 oktober 2017 09:46

Mario Stam gaat de politiek verlaten

Schiedam - Mario Stam, nu nog wethouder voor de PvdA in Schiedam, gaat de politiek verlaten. Dat maakte hij zojuist bekend op de website van de lokale afdeling van de partij

Hij schrijft:'Deze maand is het alweer zes jaar geleden dat ik wethouder van Schiedam werd. In die zes jaar heb ik veel geleerd. Over het openbaar bestuur, over de stad en over mezelf. Een belangrijk deel van die zes jaar kenmerkte zich door “Orde op zaken stellen”. De gemeente stond er in 2011 niet goed bij en dat gold voor het gemeentebestuur in het bijzonder.

Financieel was behoorlijk ingrijpen onvermijdelijk. Rollen en functies waren niet helder afgebakend, de organisatie was verwaarloosd, het contact met de stad op veel punten verloren, de gemeente was volkomen naar binnen gekeerd en op cruciale onderdelen stond Schiedam op de verkeerde lijstjes. Dat betekende onder meer dat we Schiedammers niet voldoende konden bieden wat nodig was. Dat merkten de Schiedammers en ze waren dan ook niet tevreden over hun gemeentebestuur.

Dat vroeg om een interventiecollege met daarin interventiebestuurders die bereid waren het roer om te gooien, op basis van halve informatie een nieuwe koers uit te zetten en die koers vervolgens met elkaar te bewaken.

Heel veel tijd om rustig aan verbetering te werken was er niet, want de decentralisaties stonden voor de deur waardoor nog meer taken dan voorheen, taken die daarvoor door het Rijk werden uitgevoerd, op het bordje van de gemeente zouden landen.

 De interventie van het nieuw aangetreden college bestond letterlijk uit het onderbreken van de toen gebruikelijke gang van zaken en het bieden van hulp om de boel weer op gang te krijgen.

Zo wilde ik adviezen van de ambtelijke organisatie via mijn stafoverleggen krijgen en niet via allerlei bilateraaltjes, wilde ik dat bij overlappende portefeuilles mijn desbetreffende collega meegenomen werd in het advies en wilde ik dat ik te horen kreeg wat nodig was, en niet alleen datgene wat ik graag wilde horen. Afspraak is afspraak ging weer gelden en ik gaf mensen het vertrouwen om weerwoord te geven, te experimenteren en om fouten te maken. Als college trokken we veel met elkaar op, was er een groot onderling vertrouwen  en gaven we elkaar ruggesteun als dat nodig was. Samen trokken we de begrotingsdiscipline aan. Het werd niet meer mogelijk om geld uit te geven dat niet in de begroting was opgenomen, niet zomaar via de algemene middelen en ook niet zomaar via de post onvoorzien. Zo ging het bestuur weer besturen en de organisatie weer uitvoeren en adviseren.

 In de stad, zo merkte ik, was het vertrouwen in de gemeente niet groot.  De gemeente gaf directieven, duldde geen tegenspraak en stond bijna altijd op zenden in plaats van op ontvangen. Daarbij kwam de gemeente zijn afspraken lang niet altijd na. Door beter te luisteren naar onze partners, open te staan voor hun inbreng en respect te hebben voor hun verantwoordelijkheden is de samenwerking snel verbeterd en dat heeft tot mooie resultaten geleid.

 Bij de voorbereidingen voor de komst van de decentralisaties hebben we als college de gemeenteraad goed in staat gesteld hun kaderstellende taak uit te voeren. We hebben we de raad van informatie voorzien over wat er allemaal op de gemeente afkwam, hebben organisaties en bewoners actief betrokken, de gemeenteraad dilemma’s voorgelegd en kaders gevraagd. Het resultaat was dat de visienota en kadernota sociaal domein beide unaniem door de raad zijn aangenomen. Op deze manier legden we de fundamenten voor het sociaal domein, fundamenten waar we nu nog steeds op bouwen.

Nu, zes jaar later staat Schiedam er geheel anders bij. Samen met de stad en de inwoners zijn de zaken op orde gebracht. Wie het sociaal domein bekijkt herkent de stad bijna niet meer terug. Er zijn Wijkondersteuningsteams waar Schiedammers met een ondersteuningsvraag terecht kunnen.

 Stroomopwaarts (SOW) voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en doet daarnaast de uitvoering van het armoedebeleid voor deze drie gemeenten. SOW is gevormd om een goede werkplek te kunnen blijven bieden aan mensen met een arbeidsbeperking  en om het hoofd te kunnen bieden aan alle toekomstige Rijksbezuinigingen, want alleen samen hebben de MVS gemeenten voldoende massa om kwalitatief invulling te kunnen geven aan de uitdagingen van de Participatiewet.

Alle Schiedamse scholen hebben hun kwaliteit op orde en van de inspectie het predicaat “ groen” gekregen. Er wordt her en der in de stad gebouwd aan nieuwe schoolgebouwen of uitbreidingen daarvan (negen stuks in de afgelopen zes jaar)  en te kleine scholen horen inmiddels tot het verleden. In de wijken groeien en bloeien tal van nieuwe initiatieven die door bewoners worden bedacht en uitgevoerd.

Proeftuinen in het sociaal domein krijgen ruim de gelegenheid om te experimenteren, succes te hebben en om (soms) fouten te maken.

Dit alles hebben we alleen kunnen bereiken omdat er de afgelopen jaren constructief met elkaar is samengewerkt. Schiedammers, organisaties in de stad, medewerkers van de gemeente en van gemeenschappelijke regelingen, het college en gemeenteraad stonden schouder aan schouder daar waar het ging om het nog mooier en beter maken van Schiedam.

 Natuurlijk doen we met elkaar soms nog steeds dingen fout, dat is spijtig maar onvermijdelijk. Dan moeten we dat weer herstellen en zorgen dat het goed komt.

Er moeten nog honderdduizend en een dingen beter, maar de tijd van de grote brokken en korte klappen is wel voorbij. 

Schiedam heeft de komende jaren minder behoefte aan interventiebestuurders en meer aan bestuurders die de volgende stap in de ontwikkeling van de stad kunnen maken, die verder kunnen bouwen aan het Schiedam waarvan de contouren inmiddels zichtbaar zijn en, die nu we in rustiger vaarwater zitten, de koers indien nodig kunnen wijzigen op basis van de juiste informatie.

 Ik begon mijn bericht met de mededeling dat ik de afgelopen zes jaar ook veel over mezelf heb geleerd. Zo weet ik inmiddels dat ik beter functioneer bij woelige baren dan bij kalme wateren. En nu ik dat weet, en zie dat de golven steeds minder hoog gaan in bestuurlijk Schiedam, moet ik ook zo eerlijk zijn om daar consequenties aan te verbinden en ruimte bieden aan iemand die energie krijgt van wat er nu voor de stad nodig is. Dat betekent dat ik in een volgend college niet terug zal keren, maar ook niet beschikbaar ben voor een plaats in de gemeenteraad, al is het maar dat ik mezelf intussen zo goed ken dat ik weet dat ik dan mezelf en anderen in de weg zou gaan zitten. Mijn besluit heb ik voor de zomervakantie al intern gedeeld, dus het komt voor het bestuur en de fractie niet al een verrassing.

Voor de partij ben en blijf ik beschikbaar, voor bijdragen aan verkiezingsprogramma en de campagne, maar ook voor daarna, al is het maar omdat de golven in de PvdA  nog hoog genoeg gaan.

 En na het wethouderschap…. ? Misschien ga ik wel bij de Efteling solliciteren, bij de Piranha schijnt het ook flink te deinen.

Groeten,

Mario Stam'

Mario Stam gaat de politiek verlaten

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws