vrijdag, 12 mei 2017 14:12

Minder restafval is een uitdaging in Schiedam

Schiedam - Samen met inwoners werkt Schiedam de komende jaren aan de vermindering van de hoeveelheid restafval. Dat is nodig, want de hoeveelheid gescheiden ingezameld afval blijft in Schiedam flink achter bij het landelijk gemiddelde. Het college presenteerde daarom eerder al het afvalbeleidsplan Afval the Challenge met daaraan gekoppeld een uitgebreid maatregelenpakket.

In de gemeenteraad was brede waardering voor de voorgestelde maatregelen. Nu vraagt het college de raad een keuze te maken voor een goede balans tussen het volledig uitvoeren van de maatregelen en de kosten die daarmee samenhangen. Zodat het doel om het restafval te verminderen gerealiseerd kan worden.

Het afvalbeleidsplan is onderverdeeld in zes thema’s die belangrijk zijn volgens Schiedammers. Hieraan zijn maatregelen gekoppeld zoals papierkliko’s vaker legen, optimaliseren inzamelsituaties en het openen van recyclewinkels. Om de kosten te kunnen dekken wordt gekeken naar wat de inwoner en wat de gemeente hieraan kan bijdragen. Een keuze kan zijn om het volledige maatregelenpakket uit te voeren inclusief twee recyclewinkels waardoor de afvalstoffenheffing met €4,50 stijgt. Of een recyclewinkel minder waardoor een verhoging van €1,50 van de afvalstoffenheffing plaatsvindt. Ook is er de keuze waarbij er geen verhoging is van de afvalstoffenheffing, maar er wel door de gemeente naar andere middelen gezocht moet worden.

Het college geeft er de voorkeur aan om het volledige maatregelenpakket inclusief twee recyclewinkels uit te voeren. Hiermee worden direct de grootste stappen gezet op de weg naar minder restafval.

Maximaal 160 kilo restafval in 2020
Het terugdringen van de hoeveelheid restafval is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor de kosten. Het verwerken van restafval is duur, terwijl gescheiden ingezameld afval juist geld oplevert. Daarom is het doel om terug te gaan naar maximaal 160 kilo restafval per persoon in 2020. Op dit moment is dat nog 259 kilo per persoon.

Afval the Challenge
Tijdens stadsgesprekken onder de naam Afval the Challenge is gesproken met meer dan duizend Schiedammers. Samen met ervaringen vanuit heel Nederland kregen de gemeente Schiedam en Irado veel ideeën om te komen tot een betere afvalscheiding. Het college wil veel van die plannen nu gaan uitvoeren. Door de maatregelen wordt het eenvoudiger om afval gescheiden aan te bieden, onder andere via recyclewinkels. Dat kost uiteraard geld, maar het college stelt voor de kosten voor de inwoners van Schiedam zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is in de plannen veel aandacht om inwoners meer bewust te maken van de noodzaak om verstandiger om te gaan met afval.

De gemeenteraad bespreekt het afvalbeleidsplan Afval the Challenge op 24 mei 2017.

Minder restafval is een uitdaging in Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws