zaterdag, 03 januari 2015 23:08

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Lamers

Tijdens de goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in de foyer van het Theater aan de Schie, die zaterdagmiddag 3 januari werd gehouden, sprak burgemeester Lamers de volgende tekst uit.

 

Dames en heren, jongens en meisjes,

Namens het gemeentebestuur van Schiedam wens ik u en de uwen een gelukkig en gezond 2015 toe. Ik hoop dat het nieuwe jaar u veel geluk en gezondheid brengt.

Welkom en fijn om u vanmiddag in zo groten getale te ontmoeten.

In 2013, alweer twee jaar geleden, stond ik hier voor het eerst als uw nieuwe burgemeester. Ik sprak toen de hoop uit dat het vertrouwen in elkaar, bestuur en stad, hersteld zou worden en ook dat ik de stad snel beter zou leren kennen. Ik durf te stellen dat dit zeker gelukt. Vorig jaar gaf ik u al een eerste indruk. Doordat de Schiedammers zo eerlijk en open zijn, is het niet moeilijk de geheimen van de stad te leren kennen. Ik moet toegeven dat je soms wel door een aantal dingen moet heen prikken. Schiedammers doen zich soms stoerder voor dan zij zijn. Klagen over de stad, alla, maar o wee als je aan Schiedam komt. Dan is het 'geen kwaad woord over Schiedam', dan blijf je mooi van Schiedam af! Ik heb de afgelopen jaren veel mooie ontmoetingen gehad en ik heb een aantal tradities en evenementen al meerdere keren mee mogen maken. Daar ga ik natuurlijk in 2015 mee door, daar mag u op rekenen. Ik voel mij Schiedammer en wil graag de ambassadeur van de stad zijn. Ik woon hier al tijdelijk, maar ons huis is inmiddels in aanbouw en komend voorjaar verhuizen we definitief.

De nieuwe raad en het nieuwe college gaan verder met de bestuurlijke vernieuwing die is ingezet en met manier waarop we met 'de stad' - met u - willen omgaan. Dat is een wisselwerking, dus de vraag is uiteraard ook hoe u met ons wilt omgaan. Wat dat betreft zijn 2014 en 2015 jaren die op elkaar aansluiten. Voor sommigen van u is politiek of bestuurlijke vernieuwing wellicht een 'ver-van-mijn-bed-onderwerp', maar dat is niet zo. Want zowel college, raad, gemeentelijke organisatie als de stad: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Weet het Stadskantoor wel wat goed is voor de stad, of luisteren we meer naar wat er in de stad gebeurt en leeft? We moeten uiteindelijk samen werken en samen trots zijn op Schiedam. En dat doen we en dat zijn we.

Afgelopen jaar vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft altijd gelijk! Een raad bestaande uit elf politieke partijen vertegenwoordigt de stad de komende vier jaar. Dat brengt automatisch met zich mee dat er geen onderscheid meer is tussen grote en kleine fracties; samenwerking tussen die elf is nóg meer van belang. Ook het onderscheid tussen de coalitie en de oppositie is minder geworden, en dat kan ook prima in een modern bestuur dat duaal functioneert. Een bestuur waarin ieder natuurlijk eigen ideologieën heeft en houdt, maar waar vooral het belang van de stad en constructieve discussies en samenwerkingen centraal moet staan. Want er moeten wel besluiten worden genomen in het belang van de gehele stad!

De stad - en ik zeg bewust stad en niet het bestuur of iets dergelijks - krijgt daar een steeds grotere rol en steeds meer verantwoordelijkheid in. Want Schiedam zijn wij samen. Een stad met zelfvertrouwen die haar verantwoordelijkheid neemt. Als gemeentebestuur hebben wij daar een rol in, maar ook de inwoners zelf hebben die verantwoordelijkheid. En die wordt gelukkig vaak opgepakt. Als gemeente moeten wij daar waar nodig de ruimte en de middelen voor bieden.

Dames en heren,
Sinds 1 januari is er veel veranderd voor onze inwoners. De zogenoemde drie decentralisaties hebben grote impact in functioneren van zorg, jeugdzorg, werk en inkomen en andere sociale taken van de gemeente. Er is veel over gepubliceerd, er zijn veel zorgen bij instellingen, maar ook positieve verwachtingen bij kabinet, de staatssecretarissen Van Rijn en Klijnsma en de gemeenten. Maar wat de laatste tijd weinig aandacht krijgt is: waar doen we het ook al weer voor? Er wordt niet gedecentraliseerd om te decentraliseren. We doen dat om het béter te doen.

Ik zal als voorbeeld ingaan op de jeugdzorg. De jeugdzorg was tot voor kort onder regie van de provincies. Tal van voorbeelden zijn de afgelopen jaren gepasseerd, waaruit bleek dat het niet goed ging, dat er te veel geld werd uitgegeven aan dure instellingen, meerdere hulpverleners waren in een gezin actief, kinderen werden onvoldoende beschermd enzovoorts. De gemeenten zijn al lange tijd nauw betrokken bij diverse aspecten van de jeugdzorg, zoals leerplicht, preventie, jeugdbeleid en ook jeugd en veiligheid. De decentralisatie van de jeugdzorg geeft de gemeenten nu een echt samenhangend pakket aan mogelijkheden om in één gezin één plan te kunnen bieden. Eén zorgaanbieder die voor de coördinatie zorgt en afstemt met andere zorgaanbieders. Niet meer van het kastje naar de muur dus en echt globaal zicht op de problemen. Dat krijg je vaak als je er dicht op staat, en bij de overheid staat de gemeente het dichts bij de inwoners. En wij zijn dus het best in staat om dat maatwerk te leveren. Wij denken dat het écht beter kan. In Schiedam doen we dat met de zes WOT's, die vanaf maandag 5 januari op meerdere plekken in de stad actief zijn.

Hetzelfde geldt voor de decentralisatie van de AWBZ naar de nieuwe Wmo en voor de nieuwe Participatiewet. Het kan écht beter en de gemeente is de overheidslaag die dat het beste aankan. En in Schiedam staan we klaar voor deze grote veranderingen. Samen met de instellingen, en vooral ook samen met de raad, hebben we ons voorbereid. Bij zulke grote veranderingen zal er in de overgangsfase ongetwijfeld wel eens iets mis gaan. Daar moeten we dan ook niet direct van in paniek schieten. Samen hebben we het voorbereid en samen komen we er zeker uit!

Ik realiseer mij dat de decentralisaties gepaard gaan met forse rijksbezuinigingen. Kabinet en parlement zijn zich er kennelijk toch wel van bewust dat het efficiënter kan in de zorg en dat gemeenten het ook daadwerkelijk beter kunnen. Fijn om te horen. Op dit punt is er kennelijk veel vertrouwen. Het zou fijner zijn geweest als die kortingen na twee of drie jaar ervaring en na een goede evaluatie tot stand zouden komen. Nu is de volgorde andersom en legt het een claim op de resultaten, maar desondanks geloven we erin dat het beter kan. Ik maak mij wel zorgen dat kabinet en parlement soms geen geloof tonen. Want de laatste maanden krijg ik wel eens de indruk dat men helemaal geen vertrouwen heeft in de gemeenten. Vaak gevoed door landelijke belangenorganisaties die hun bestaansrecht in gevaar zien komen, krijgen we soms de meest vreselijke dingen te horen.

Mijn oproep naar met name het parlement is: heb nu toch eens vertrouwen in de gemeenten en ook in de gemeenteraden en toon dat dan ook! Alles wat colleges en ambtelijke organisaties doen wordt gevolgd en gecontroleerd door de gemeenteraden. Dat is de lokale volksvertegenwoordiging die beter kan oordelen hoe het loopt. Bete dan de landelijke volksvertegenwoordiging 'ver weg' in Den Haag.

Dames en heren,
Het college maakt, samen met de raad en met u, het beleid voor de komende jaren. Met vertrouwen en zelfbewust en dat laten we in onze contacten met de Rijksoverheid ook zien. Ook het college trad vorig jaar nieuw aan. En ik moet zeggen, het klikt goed. Het is een college van diversiteit, scherpe discussie, veel eigenheid en een hele goede samenwerking. Het college zet succesvol beleid door, vult het aan met eigen accenten en vernieuwt waar dit nodig is. Alles onder het motto: Samen Schiedam vernieuwen.

Wij kijken daarbij goed naar wat er om ons heen gebeurt en sluiten daarop aan. Niet perse beleid willen maken, maar juist kijken naar wat direct nodig is, samen met u. Horen wat er leeft en daarop inspringen door gelijk te reageren. Dat is allang niet meer vanuit de 'oude' rol van de overheid. Wij zijn één onderdeel van een proces. Soms zijn we zelfs niet meer in de 'lead' en gewoon een van de gesprekspartners. En zo hoort het ook. Met de kennis van nu richten we ons de komende tijd op mensen, op de bewegingen in de maatschappij, op het sterker maken van de economie en op het imago van Schiedam. Het doen staat voorop, niet het vooraf vastleggen wat er kan en daar dan maar dwars achteraan blijven hollen. Het gaat erom kansen die zich voordoen te herkennen en te benutten. Op allerlei fronten, van ruimtelijke inrichting, de economie tot de overheid. Niet altijd hoeft de gemeente taken zelf uit te voeren, maar kan ze de uitvoering heel goed aan andere maatschappelijke partners overlaten, want de kennis ligt vaak 'op straat'.

Er zijn ook taken die onvervreemdbaar van de overheid zijn, zoals openbare orde en veiligheid, zoals zorg en volksgezondheid, zoals dienstverlening aan onze klanten, zoals goed gebruik van de beschikbare data, zoals participatiebeleid en adequate communicatie. Die taken zal het gemeentebestuur van Schiedam altijd tot zijn verantwoordelijkheid blijven rekenen en daar zullen we ons ook sterk voor blijven maken. Veiligheid, gezondheid, communicatie, participatie en dienstverlening zijn essentieel voor een goede band met elkaar. Juist deze taken tonen aan waarom er een overheid is.

Om nog even stil te staan bij onze taak op veiligheidsgebied: de jaarwisseling is relatief rustig verlopen. De beperking van de afsteektijden voor het vuurwerk heeft hier zeker aan bijgedragen. Een algemeen vuurwerkverbod zit er in Nederland voorlopig nog niet in, maar er is wel beweging in standpunten. Daarom hebben we de afgelopen jaarwisseling de ontwikkelingen in Schiedam goed gemonitord om te zien of volgend jaar voor een groter gebied dan alleen de kwetsbare gebouwen, een vuurwerkvrije zone gewenst is.

Hoewel elke vernieling er een te veel is, is het aantal schadegevallen veel minder en dat komt niet alleen doordat we als gemeente overal bovenop zitten, veel inzetten op preventie en adequaat handelen, maar juist ook door de betrokkenheid van onze inwoners die ons goed en ruim hebben ondersteund. En midden in de nacht om 3 uur kwam ik al Schiedammers tegen die hun vuurwerkafval aan het opruimen waren. Chapeau!
Ook daarbij tonen wij aan dat wij in Schiedam samen actief zijn en samen onze verantwoordelijkheid nemen.

Dames en heren, tot slot,
Samen Schiedam vernieuwen: samen pakken wij door in 2015. Dit jaar wordt het Liduinajaar. Het nieuwe themajaar in het kader van de stadspromotie. Liduina is een van de belangrijkste vrouwen uit de geschiedenis van Schiedam. Zij is de enige Noord-Nederlandse vrouwelijke heilige en een van de bekendste heiligen in Nederland. Haar relikwieën verblijven in de Liduina Basiliek. Dit jaar zijn er vele, bijzondere evenementen, activiteiten en tentoonstellingen in het kader van deze heilige. Activiteiten zowel op kerkelijk gebied als voor een groter publiek, kortom: voor de hele stad.

Op dinsdag 14 april 1433 stierf Liduina na een langdurig ziekbed. De verering van Liduina werd 125 jaar geleden, op 14 maart 1890, door paus Leo XIII bevestigd en goedgekeurd. Liduina is de patrones van de zieken, beschermheilige van schaatsers en de beschermheilige van stad (Schiedam) en parochie. Ook dit themajaar wordt georganiseerd door vele vormen van samenwerking tussen gemeente, inwoners en andere partijen zoals de Liduina Basiliek en culturele instellingen. Het wordt een interessant themajaar!

Op allerlei fronten tonen wij aan wat voor een stad Schiedam is. Wij zijn allemaal ambassadeurs van onze stad Schiedam. Dat doen wij niet alleen door het te zeggen, maar vooral ook door het te laten zien en gewoon te doen. Want Schiedam is een stad die het waard is, een stad om trots op te zijn. Ook in 2015.

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een mooi 2015 toe!

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws