donderdag, 31 maart 2016 16:19

ONS.Vlaardingen stelt wederom vragen over vluchtelingen

Zoals inmiddels helaas gewoonte, heeft ONS.Vlaardingen ook nu weer vage en verwarrende antwoorden gekregen op aan het college van B&W gestelde art.36-vragen.

Ondanks deze ongewenste manier van antwoorden, geven wij natuurlijk niet op. Daarom heeft de fractie van ONS.Vlaardingen de volgende vragen (met daarbij de uitdrukkelijke wens om deze keer wél concreet en specifiek te zijn):

1. Over (een einde aan) de voorrang voor vluchtelingen op de sociale woningmarkt, stelt uw college dat "het al of niet wijzigen van de huisvestingsverordening een bevoegdheid van de gemeenteraad is". Vervolgens schrijft het college echter "Deze bepaling is echter identiek voor alle 14 regiogemeenten". U zegt niet wat u hiermee bedoelt, en al helemaal niet of het daardoor voor Vlaardingen mogelijk is om los van de ander dertien gemeenten, de verordening te wijzigen.

Waarom bent u hier zo onduidelijk? En bent u bereid deze keer wel duidelijkheid te verschaffen?

2. Verder schrijft uw college in zijn brief dat er "binnen de regio Rotterdam bestuurlijk overleg plaatsvindt over hoe hiermee om te gaan op de regionale woningmarkt". U zit echter zelf ook in dat overleg. Wat brengt u zelf als mening in in dat overleg? En waarom moeten wij daar nu weer apart naar vragen?

3. Nog weer verderop in uw antwoorden schrijft u dat uw college het advies van de Raad van State afwacht, en ook de reactie van de minister op dat advies. Onze vraag is daarom of uw college de Raad van State en/of de minister gaat volgen.

4. Waarom is het voor uw college op dit onderwerp toch zo moeilijk of zelfs onmogelijk om zélf iets te vinden?

5. Op onze vraag wat de alternatieve locaties zijn voor de huisvesting van vluchtelingen zijn, antwoordt uw college dat het aan het eind van het eerste kwartaal 2016 duidelijkheid komt. Is het uw college bekend dat dit kwartaal inmiddels voorbij is?

6. Bent u bereid om alsnog binnen één week opening van zaken te geven rond alternatieve huisvestingslocaties? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bekend met het WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) dat inwoners van Schiedam wilden inzetten om in hun gemeente openheid van zaken te krijgen, en dat dat gemeentebestuur daarom nu openheid geeft?

8. In uw beantwoording zegt uw college dat het geen maximum kan aangeven voor het te huisvesten aantal vluchtelingen. Wij ontvangen daarom graag van u een overzicht van de aantallen vluchtelingen die de afgelopen tien jaar in Vlaardingen zijn gehuisvest, plus de aantallen van de daaropvolgende gezinsherenigers die naar Vlaardingen zijn gekomen.

ONS.Vlaardingen stelt wederom vragen over vluchtelingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws