donderdag, 13 juli 2017 15:15

ONS.Vlaardingen wil interventieteams

Vlaardingen - De fractie van ONS.Vlaardingen heeft het college gevraagd om interventieteams. De fractie wil gebruik maken van de ervaring die in Rotterdam is opgedaan met dergelijke teams. 

'Woonoverlast is - in meerdere verschijningsvormen - ook in Vlaardingen een veel voorkomend probleem' schrijft Ron Boers namens de fractie. 'Al drie jaar lang wordt de fractie van ONS.Vlaardingen door bewoners keer op keer gewezen op onaanvaardbare situaties, waarbij het woonplezier van slachtoffers vaak langdurig en ernstig in het gedrang komt. Mensen gaan weliswaar op zoek naar hulp bij politie, gemeente en corporaties, maar uiteindelijk blijven te vaak resultaten uit.

Tegelijkertijd zien we ook dat veel stadgenoten in sociale en medische (zowel fysiek als sociaal) problemen verkeren; dat sociale wijkteams meer en werk krijgen, en dat wachtlijsten voor met name psychische en psychiatrische behandeling oplopen, waardoor zelfs de toch al met hoge werkdruk kampende politie zich met geestelijke gezondheidszorg moet gaan bezighouden.

Ook bereiken onze fractie al lange tijd berichten over verdachte situaties op woongebied: woningen staan onverklaarbaar lang leeg, worden door te veel mensen (illegaal) bewoond, of worden gebruikt als gebedsruimte of voor drugshandel of hennepteelt.

Ten slotte zijn toenemende armoede en eenzaamheid helaas ook in onze stad een groot probleem. De gemeente stelt dat zelf herhaaldelijk, maar ook onlangs nog bleek dat uit een enquête die ONS.Vlaardingen zelf hield rond de Voorjaarsnota.

In Rotterdam is door de inzet van interventieteams het aantal woonoverlastzaken het afgelopen jaar sterk afgenomen. In zes maanden tijd werd zelfs 79% van de meest ernstige woonoverlast beëindigd, waar het doel 50% was.

De Rotterdamse aanpak woonoverlast startte in 2015 en richt zich op de aanpak van de overlastgevers en het terugbrengen van het woonplezier van de slachtoffers.

De gemeente Rotterdam zet gebiedsgerichte interventieteams in, die huisbezoeken afleggen en controleren op misstanden als geluidsoverlast, achterstallig onderhoud, adresfraude, leegstand, uitkeringsfraude, overbewoning, leerplicht, en illegaliteit. Ook kunnen Rotterdammers anoniem melding doen van woonoverlast. Op die manier wordt de bereidheid om melding te doen vergroot.

In de Rotterdamse interventieteams wordt samengewerkt met meerdere partners: woningcorporaties, het OM, de politie, maar ook zorginstellingen, waardoor ook de mensen die hulp nodig hebben, direct geholpen kunnen worden. De regie van de aanpak ligt te allen tijde bij de gemeente.

Ook gemeente Schiedam zet interventieteams in. De Schiedamse teams verwijzen mensen met sociale of gezondheidsproblemen door naar de zorg. ONS.Vlaardingen pleit er liever voor om een zorgdeskundige zelf (bijvoorbeeld iemand van een Sociaal Wijkteam) onderdeel van een interventieteam te laten zijn.

ONS.Vlaardingen zou de hierboven beschreven interventieteams ook graag in Vlaardingen ingevoerd zien worden.

Omdat er bij bewoners achter de voordeur wordt gekeken, is het uiteraard van groot belang dat bij de inzet en werkzaamheden van de interventieteams afspraken, regels en wetten nauwkeurig worden gevolgd. Het rapport (maart 2011) dat de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld deed naar de interventieteams, kan daarbij op voorhand uitkomst bieden, en voorkomen dat onnodig fouten worden gemaakt.

Belangrijk bij inzet van de teams is ook om aan verwachtingsmanagement te doen. Zowel plegers van woonoverlast als slachtoffers moeten zo veel en vroeg mogelijk duidelijkheid krijgen over de inzet van de teams, de aanpak, en de communicatieve en feitelijke opvolging van de probleemaanpak.

De gemeente Vlaardingen kan ook op korte termijn, na goedkeuring door de gemeenteraad, zijn voordeel doen met het onlangs door de Eerste Kamer goedgekeurd wetsvoorstel voor de aanpak van woonoverlast. Die mogelijkheid bestaat sinds 1 juli van dit jaar.

De gemeente kan daarbij overigens zelf verdere invulling geven aan de wet woonoverlast. Het lijkt dus verstandig dat raad en college samen aan een invulling gaan werken, die vervolgens ook een handvat kan zijn voor het werk van interventieteams.

De interventieteams werken dus twee kanten op: mensen die de wet, of gedragsregels aan hun laars lappen, kunnen direct worden aangepakt, en tegelijkertijd kunnen zij die dringend hulp nodig hebben, die hulp ook direct krijgen. Daarbij kan de intensieve samenwerking tussen de teampartners zorgen voor een efficiëntere aanpak van problemen.'

ONS.Vlaardingen wil interventieteams

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws