woensdag, 09 maart 2016 13:15

Op maandag 7 maart 2016 werd bij UN1EK de centrale UN1EK raad (CUR) geïnstalleerd: het nieuwe centrale medezeggenschapsorgaan voor ouders en medewerkers. UN1EK introduceert daarmee, als eerste organisatie voor opvang en onderwijs in Nederland, een

Op maandag 7 maart 2016 werd bij UN1EK de centrale UN1EK raad (CUR) geïnstalleerd: het nieuwe centrale medezeggenschapsorgaan voor ouders en medewerkers. UN1EK introduceert daarmee, als eerste organisatie voor opvang en onderwijs in Nederland, een integrale medezeggenschapsstructuur voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.

Integrale kindcentra

In augustus 2014 is UN1EK ontstaan uit een fusie tussen Stichting Meervoud voor christelijk primair onderwijs en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. UN1EK heeft in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam vijf integrale kindcentra, dertien basisscholen, dertien peuterspeelzalen en zeventien kindcentra voor hele dagopvang en/of buitenschoolse opvang. In de komende jaren worden alle locaties van UN1EK samengevoegd in IKC’s voor opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Integrale medezeggenschap

UN1EK wilde een integrale medezeggenschapsstructuur inrichten voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs. Een werkgroep medezeggenschap, bestaande uit ouders en medewerkers van opvang en onderwijs, kreeg opdracht om een nieuwe structuur, een statuut en reglementen te ontwikkelen. Zij werden daarbij ondersteund en geadviseerd door een jurist van Van Doorne.

Centraal en op locatie

Op centraal niveau werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen in de centrale UN1EK raad, de CUR. De centrale UN1EK raad bestaat uit acht leden, met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en opvang.

Op locatieniveau werken, zodra de IKC ontwikkeling is ingezet, de oudercommissie kinderopvang, de medezeggenschapsraad van school en medewerkers van kinderopvang samen in een IKC raad, die eveneens uit acht leden bestaat. Een afgevaardigde van iedere IKC raad neemt deel in een adviesraad die samen met de centrale UN1EK raad de formele adviezen aan het college van bestuur voorbereidt. In 2016 richt UN1EK ook de medezeggenschap van kinderen in iedere locatie in.

Het college van bestuur en de IKC directeuren hebben in de nieuwe structuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen krachtige en efficiënte inspraak uitoefenen via één orgaan. In de reglementen is vastgelegd dat bij adviesaanvragen wordt uitgegaan van de optelsom van de medezeggenschapsrechten voor ouders en medewerkers, die voor onderwijs en opvang van toepassing zijn.

Uniek in Nederland

“Onze nieuwe medezeggenschapsstructuur is uniek in Nederland”, vertelt Claudia Doesburg van het college van bestuur. “We hebben de tijd genomen om een goede medezeggenschapsstructuur en reglementen te ontwikkelen. Medewerkers en ouders werden geïnformeerd over de vorderingen van de werkgroep en kregen gelegenheid om vragen te stellen en input te geven. In december jl. hebben we de nieuwe medezeggenschapsstructuur formeel voor advies en instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad, de centrale oudercommissie kinderopvang en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Zij hebben ingestemd. Op 7 maart jl. werd de centrale UN1EK raad geïnstalleerd.”


Transparant

Door gebruik te maken van een digitale communicatiestructuur en moderne vergadertechnieken, door regelmatig een achterbanraadpleging te organiseren, door een strakke vergadercyclus en jaarplanning aan te houden en door ouders en medewerkers doorlopend te informeren over wat er speelt bij de centrale UN1EK raad en de IKC raden, bereikt UN1EK een efficiënte, heldere en transparante beleids- en besluitvormingscyclus.


Voor en met ouders, medewerkers en kinderen

Claudia Doesburg licht toe: ”We willen medewerkers en ouders niet alleen de wettelijk vastgelegde inspraak- en adviesrechten laten uitoefenen maar hen ook actief informeren, om input vragen en betrekken bij onze plannen. Zo ontwikkelen wij onze opvang en onderwijs voor en mét ouders, medewerkers en kinderen.“

 

Op maandag 7 maart 2016 werd bij UN1EK de centrale UN1EK raad (CUR) geïnstalleerd: het nieuwe centrale medezeggenschapsorgaan voor ouders en medewerkers. UN1EK introduceert daarmee, als eerste organisatie voor opvang en onderwijs in Nederland, een

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws