vrijdag, 21 juli 2017 21:57

PlusWonen kent louter winnaars

nieuwe stadsblad

Schiedam - Taart bij de koffie! De bewoners van de Liduinahof hadden vrijdag iets te vieren. Bij wijze van experiment kregen zij in het afgelopen jaar extra hulp en ondersteuning, op een minder bureaucratische manier gefinancierd – en dat experiment mag een vervolg krijgen!

Door: Kor Kegel

Iedereen is er enthousiast over. De ouderen en hun mantelzorgers, de politiek bij monde van wethouder Patriciavan Aaken, ook ROGplus en de Frankelandgroep, die de pilotPlusWonen vorig jaar bedachten en ontwikkelden.

,,PlusWonen wérkt!’’ zegt Pepita Breugem, directeur beheervan de Frankelandgroep waar de Liduinahof onder valt. ,,Het project kent louter winnaars!’’

De pilot PlusWonen komt neer op een alternatief voor de door het kabinet vanaf 2013 gesaneerde verzorgingshuizen, maar dan tegen lagere kosten en toch met een zeer verhoogd welbevinden van de ouderen én hun mantelzorgers.

,,Het is om blij van te worden,’’ zegt Pepita Breugem. ,,De deelnemers geven op een schaal van 10 hun leven een maar liefst 1,6 punt hogere score, namelijk een 8,1. We hebben reacties gehoord als: van de hel in de hemel beland; opa is aan een nieuw leven begonnen; en: moeder is weer ouderwets vrolijk!’’

PlusWonen startte in juli 2016 als een pilot-project binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), zowel bij de Liduinahof in Schiedam als in Vaartland in Vlaardingen. De wethouders voor zorg en volksgezondheid in Schiedam en Vlaardingen stonden er vierkant achter, evenals ROGplusNieuwe Waterweg-Noord. Deze organisatie voert voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maasluis de Wmo-taken uit en ziet dus toe op de beste besteding van middelen aan de meest effectieve hulp en ondersteuning.

De evaluatie valt zeer positief uit. ,,Wij hadden er al veel vertrouwen in, maar het heeft onze verwachtingen overtroffen,’’ zegt Pepita Breugem. ,,Wij hebben er met veel plezier aan gewerkt en we zouden er graag nog jaren mee verder gaan.’’

Alles pleit er voor om PlusWonen een prominente plek te geven in het maatschappelijk beleid (Wmo) voor de lange termijn. Voor de ouderen is het een goed alternatief voor het verzorgingshuis (dat er voor hen niet meer is).

Wonend in een beschutte woonomgeving kunnen ze extra ondersteuning krijgen, zoals individuele begeleiding, hulp bij het huishouden en ondersteuning bij maaltijden. Daarnaast worden de huurders van de Liduinahof allerlei activiteiten aangeboden, die bijdragen aan sociale contacten, beweging en ontspanning. Ze kunnen ‘meeleunen’ op de bestaande voorzieningen in Frankeland.

,,Met PlusWonen doen wij waar we goed in zijn,’’ zegt Pepita Breugem. ,,Namelijk: zorg en ondersteuning bieden in een aangepaste woonomgeving aan die groep ouderen die daar het meeste baat bij heeft. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het beschutte woonmilieu, de aanwezige voorzieningen in de nabijheid en de medewerkers die zonder uitzondering enthousiast zijn en trots op wat we met Plus Wonen hebben bereikt.’’

Bij vrijwel alle deelnemers is sprake van beperkingen opsomatisch of psycho-sociaal vlak, waardoor zij moeilijkheden ervaren met het huishouden, bewegingsvrijheid en zelfzorg. In de oude thuissituatie voelen ze zich veelal niet meer veilig. Vaak dreigt overbelasting van de partner of de mantelzorgers. De meesten zijn al lang aan het tobben en toch wordt een verhuizing naar een aanleunwoning als achteruitgang gezien. Vaak dreigt zelfverwaarlozing met een onomkeerbare situatie na crisisopname.

Dankzij PlusWonen voelen ze zich gerustgesteld en lichamelijk en mentaal beter, ondanks alle beperkingen. Het geeft nieuwe energie en zin in het dagelijks leven.

PlusWonen kent louter winnaars

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws