dinsdag, 10 mei 2016 14:54

PvdA Vlaardingen stelt vragen over budget wijkteams

Vlaardingen - De Vlaardingse PvdA fractie in de gemeenteraad heeft vragen gesteld over het budget van de wijkteams.

Geacht college,

In Zaanstad is een pilot maatwerkondersteuning gestart en kunnen de sociaal wijkteams en de jeugdteams financiële regelingen op maat inzetten voor inwoners die in (grote) financiële problemen dreigen te raken. Denk daarbij aan het betalen van een fiets of een laptop, of van een boekhouder die de administratie op orde brengt zodat iemand in aanmerking kan komen voor schulddienstverlening. Door het verlenen van ondersteuning op maat kunnen sociaal wijkteams en jeugdteams slagvaardiger ondersteuning bieden bij financiële (en sociale) armoede. Hierdoor kan de gemeente in veel gevallen grotere financiële problemen bij inwoners voorkomen. Kern van de pilot is dat wijk en jeugdteams zelf over een budget beschikken .

Voorkomen hoge maatschappelijke kosten

Ondersteuning op maat betekent dat de ondersteuning wordt bepaald door de individuele behoefte en niet door generieke regels. Uit in Zaanstad gevoerde gesprekken met inwoners, sociaal wijkteams en jeugdteams is gebleken dat het huidige minimabeleid vaak te weinig ruimte laat om mensen in financiële nood effectief te kunnen helpen. Mensen met een inkomen dat net boven het minimum uitkomt, komen namelijk vaak – precies om die reden – niet voor ondersteuning in aanmerking, terwijl deze groep wel steeds vaker in de problemen komt. Dit resulteert in hoge maatschappelijk kosten door bijvoorbeeld uithuiszettingen, herhuisvesting, maatschappelijke opvang en extra beroep op de bijstand. Kosten die de gemeente vaak relatief makkelijk kan voorkomen door goed te kijken naar de individuele behoefte en hier praktisch op in te springen.

De PvdA fractie in Vlaardingen heeft al tweemaal in het vragenhalfuurtje voor raadsleden gevraagd naar de handelingssnelheid van de sociale wijkteams. Mede ingegeven door berichten uit de gemeente Zaanstad, en gesprekken die we hebben gevoerd met enkele sociale wijkteams heeft de PvdA fractie de volgende vragen:

Bent u op de hoogte van de Pilot die in Zaanstad gestart is ?

Inmiddels hebben diverse andere gemeenten aangegeven ook een pilot in deze richting te willen starten, overweegt Vlaardingen ook om een dusdanige pilot op te zetten ?

Heeft u enig idee hoeveel mensen in Vlaardingen in de problemen komen doordat ze vastlopen in de regelgeving ?

Of hebben naar de mening van het college de sociale wijkteams voldoende financiële armslag om maatwerk te leveren.

PvdA Vlaardingen stelt vragen over budget wijkteams

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws