woensdag, 14 december 2016 10:29

Schiedam pakt fraude met zorggeld aan

Schiedam - Het geld dat de gemeente uitgeeft aan zorg en ondersteuning, moet terecht komen bij Schiedammers die dat nodig hebben. Dat is niet altijd het geval. Afgelopen 1,5 jaar hebben de gemeente, DSW Zorgverzekeraar en ROGplus meegedaan aan een landelijke pilot. Meer hierover in het programma Onder Ogen op PopUpTv.

In de pilot zijn de risico’s op fouten en fraude met zorggeld zijn in kaart gebracht. Vervolgens is onderzocht hoe dit kan worden voorkomen. Ook zijn ervaringen met een nieuwe aanpak opgedaan.

Fraude ondermijnt zorgstelsel
Wethouder Patricia van Aaken: “Dat ons geld voor zorg en ondersteuning in de verkeerde zakken verdwijnt, dat is foute boel. Maar fraude doet nog meer: het ondermijnt ons zorgstelsel, de solidariteit én ons vertrouwen in mensen die in de zorg werken. Vandaar het grote belang van deze pilot.” Zij vervolgt: “Naast het voorkomen en aanpakken van fraude willen we de kans op fouten verkleinen, denk aan vergissingen met een declaratie. Ook de kwaliteit van zorg en ondersteuning heeft onze aandacht. Maakt uw huishoudelijke hulp wel goed schoon? Behandelt uw fysiotherapeut niet te lang door? Heeft uw kind die beugel écht nodig? Krijgt u wel de therapie waarvoor uw behandelaar betaald krijgt?”

Meldpunt fraude en misbruik
Schiedam heeft in de pilot vooral aandacht geschonken aan communicatie. “Klanten en aanbieders van zorg en ondersteuning moeten hun rechten en plichten kennen én begrijpen en beseffen wat de gevolgen zijn als ze iets doen wat niet in de haak is. Veel mensen weten trouwens niet dat, als hun zorgverlener fraudeert, dit op hen verhaald kan worden. Alleen al daarom vragen we iedereen om alert te zijn. We hebben op www.schiedam.nl een Meldpunt fraude met zorggeld. Hier kan iedereen, al dan niet anoniem, een vermoeden van misbruik of fraude met Schiedams geld voor Wmo en Jeugdwet doorgeven. Bijvoorbeeld als u hier zelf slachtoffer van bent, of uw buurvrouw die de Nederlandse taal niet goed beheerst. Alleen met ons allen kunnen we fraude effectief bestrijden,” aldus de wethouder.

ROGplus komt bij u langs
ROGplus, de uitvoeringsorganisatie voor Wmo-maatwerkvoorzieningen in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, heeft speciaal voor de bewaking van kwaliteit een Pgb-kwaliteitsonderzoeker/rapporteur aangesteld: Miranda van den Akker. Indien nodig helpt en controleert zij Schiedammers die met een persoonsgebonden budget zorg inkopen. Miranda: “Ik ga bijvoorbeeld bij mensen op bezoek. Ik kijk of de betreffende persoon ondersteuning nodig heeft en of het aanbod past bij de behoefte. Ik kijk of de aangevraagde ondersteuning goed verleend wordt; klopt de kwaliteit en hoeveelheid met wat is afgesproken met de aanbieder? Dit alles in aanvulling op en los van de louter ‘papieren’ beoordelingen en controles door de Sociale VerzekeringsBank.”
Schiedam pakt fraude met zorggeld aan

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws