donderdag, 18 juni 2015 13:09

Schiedam sluit 2014 af met gezonde financiële basis

Het college heeft donderdag de jaarstukken over 2014 aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarstukken zijn de verantwoording van het gevoerde beleid. De financiën zijn daar een onderdeel van, maar de jaarstukken laten vooral zien wat er in het voorbije jaar met het gevoerde beleid is bereikt. Op veel terreinen zijn belangrijke stappen gezet om Schiedam een krachtige woon- en werkstad te laten zijn. Schiedam sluit 2014 af met een gezonde financiële basis.

In 2014 is onder het motto 'Koers houden voor Schiedam' ingezet op een krachtige woon- en werkstad, die het waard is om je voor in te zetten. De gemeente heeft zich voor, door, maar vooral ook samen mét Schiedammers ingezet voor de stad. Zo is gewerkt aan verbetering van de klanttevredenheid en een buitenruimte die schoon, heel en veilig is. De aandacht ging ook uit naar betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare Schiedammers, vitale sportverenigingen, meer veiligheid, stimulering van de economie, behoud van cultuur en het samen bouwen aan leefbare wijken.

Het gemeentebestuur heeft er in 2014 op ingezet dat Schiedam zijn inwoners volop kansen biedt om hun talenten te benutten en zich verder te ontplooien. Dat gebeurde bijvoorbeeld via SchiedamsDoen, dat Schiedammers uitdaagde zelf met initiatieven te komen. Met de omringende gemeenten, met name Vlaardingen en Maassluis, zijn verdere stappen gezet op het gebied van samenwerking, onder andere door de vorming van Stroomopwaarts, waarin de afdelingen Werk&Inkomen en de sociale werkvoorzieningen van de Waterweggemeenten samengaan.

Schiedam sluit 2014 af met een gezonde financiële basis. Het rekeningresultaat is beperkt gebleven, het eigen vermogen is toegenomen en de schuldpositie is licht verbeterd. In 2014 is het fundament versterkt om de kansen te benutten voor de verdere ontwikkeling van zowel Schiedam als de Schiedammers.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws