vrijdag, 10 maart 2017 16:28

Schiedam tekent Green Deal voor aardgasvrije wijken

Schiedam - Donderdag 8 maart gaven 31 gemeenten, waaronder Schiedam, in een “Green Deal” met minister Kamp, netbeheerders en provincies aan dat ze initiatieven hebben voorbereid om bestaande wijken, samen met bewoners, aardgasvrij te maken.

Dit is de eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda, waarin het kabinet eind 2016 de route naar een CO2-arme samenleving liet zien. De Green Deal wordt mede ondertekend door minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma en wordt ondersteund door verschillende maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal, waaronder het HIER klimaatbureau.

Dit betekent dat in deze 31 gemeenten de eerste projecten van start zijn om woonwijken aardgasvrij te maken. Uiteraard gaat dit niet van vandaag op morgen gebeuren. Bewoners van de wijken worden ruim op tijd geïnformeerd en betrokken bij de keuze voor een geschikte aardgasvrije manier van verwarmen en koken.

Minister Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

Schiedam is een van de 31 deelnemende gemeenten. Wethouder Patricia van Aaken (o.a. duurzaamheid): “Samen met Woonplus, de provincie Zuid-Holland, Eneco en Stedin onderzoeken we hoe we de komende jaren bestaande wijken aardgasvrij kunnen maken. Het is belangrijk dat we de bewoners daar heel goed bij betrekken. Een dergelijke omschakeling gaat immers gepaard met de nodige investeringen in de woning en het gebruik ervan.”

Energietransitie voor 7 miljoen huishoudens
De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals ook wordt vastgelegd in de nu getekende overeenkomst.

Green Deal draagt bij aan innovatie
In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. In de Energieagenda vertaalt het kabinet deze internationale ambities naar concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren. Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.

Schiedam tekent Green Deal voor aardgasvrije wijken

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws