vrijdag, 19 mei 2017 19:10

Schiedams college presenteert Zomernota 2018

Schiedam - 'Inspelen op de toekomst van Schiedam' dat is de strekking van de Zomernota van het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. 

'Inspelen op de toekomst door nu een stevige basis te leggen' schrijft het college. Het wordt het laatste bestuursjaar want volgend jaar zijn er verkiezingen en niemand kan nu al voorspellen wat voor college er daarna gevormd zal worden.

Het college stelt dat het beter gaat met Schiedam. Daar zal lang niet iedereen het mee eens zijn. 'Doorzetten is daarom nodig'.  Het college blijft investeren in de nieuwe economie, in inwoners en in aantrekkelijke woningen. Na de zomernota’s ‘Kansen Benutten’, ‘Voor mekaar maken’ en ‘En nu doorzetten’, is dit de laatste zomernota van dit college.

We zijn benieuwd wat de Schiedammers er van vinden... We citeren verder:

'In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van Schiedam. Bijvoorbeeld in de sport, de samenwerking met inwoners, de bouw van nieuwe woonwijken en de buitenruimte, zoals de aanpak van de Lange Haven.'

'Met deze laatste zomernota zorgt het college dat de stad voorbereid is op de toekomst. Achterstallig onderhoud is opgeruimd, de financiële positie van de gemeente is solide en het college doet wat nodig is. Nadelige financiële effecten van landelijke ontwikkelingen, zoals lagere inkomsten uit de BUIG-gelden, worden opgevangen. Er is structureel geld voor beleid en er is ruimte voor nieuwe investeringen in de stad.'

Het college 'maakt af waarmee het is begonnen, gaat verder met het vernieuwen van de woningvoorraad en creëert nieuwe aantrekkelijke woonmilieus. In het gebied Parkweg-Midden worden oude flatwoningen vervangen door sociale eengezinswoningen en duurdere koop- en huurwoningen. Deze herstructurering is belangrijk voor de voortgang van de Woonvisie.'

'Hierdoor kunnen meer mensen wooncarrière maken en doorstromen naar bijvoorbeeld eengezinswoningen.

Het college speelt in op de economie van de toekomst. Door te blijven investeren in de binnenstad, in de bedrijventerreinen en in de Schiedamse havens. En door deze op de kaart te zetten. Met het oog op de toekomst wordt samen met ondernemers gewerkt aan een innovatieve en duurzame economie.

Inspelen op de toekomst betekent ook blijven investeren in mensen. Het college gelooft in de kracht van Schiedammers en gaat zorgvuldig door met de transformatie van het sociaal domein. Het college gaat extra aandacht schenken aan het voorkomen van problemen en er blijft ruimte voor bewonersinitiatieven. Schiedammers die zorg nodig hebben, blijven zorg ontvangen.

Open houding, open Schiedam
Met een open houding wordt verder gewerkt aan het vernieuwen van Schiedam. Door als gemeente in gesprek te blijven met Schiedammers, bedrijven en ondernemers, door een open houding te hebben, door meer en beter samen te werken en overbodige bureaucratie tegen te gaan, wil het college samen met de stad werken aan betere oplossingen.

Waarbij duurzaamheid een belangrijke rode draad blijft in álle gemeentelijke projecten en programma’s. Veiligheid en leefbaarheid blijft de gemeente oppakken, ook samen met inwoners, bedrijven en organisaties.

Staat van de stad
Het college baseert zijn keuzes op ‘de Staat van de stad 2017’. Deze inmiddels tweede jaarlijkse meting laat zien hoe Schiedam ervoor staat. Hieruit blijkt dat de keuzes die het college de afgelopen jaren heeft gemaakt aansluiten bij wat Schiedam nodig heeft. En dat de urgentie voor de ingeslagen koers onverminderd hoog is.

Voortgang Kompas 2014-2018
De Zomernota 2018 is voor dit college de laatste waarin zij de voortgang van het gevoerde beleid beschrijft. Bij het aantreden stond dit college aan de vooravond van drie grote decentralisaties in het sociaal domein. De overgang van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijk ondersteuning van Rijk naar gemeente is goed verlopen. De transformatie in het sociaal domein, gericht op kwalitatief goede én betaalbare zorg, is op gang gekomen. De wijkondersteuningsteams spelen daarin een grote rol. Daarnaast zijn op het gebied van duurzaamheid, sport, wonen en economie belangrijke ontwikkelingen in gang gezet.

Raadsbehandeling
Met de Zomernota 2018 stelt de gemeenteraad de kaders vast voor de begroting van volgend jaar.

De commissie bespreekt de Zomernota op woensdag 14 juni. De gemeenteraad neemt op dinsdag 27 juni een besluit over de koers voor 2018.

Schiedams college presenteert Zomernota 2018

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws