dinsdag, 28 oktober 2014 16:04

Scholen krijgen gezinsspecialist

In de besluitenlijst van het college staat dat de functie van gezinsspecialist vanaf januari 2015 op alle scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs wordt ingevoerd. Voor de functie van gezinsspecialist is per school in het po gemiddeld 10 uur per week en voor het v(s)o gemiddeld 16 uur per week inzetbaar.
De toedeling van de formatie gezinsspecialist wordt per school gebaseerd op het leerlingenaantal, de leerlingenweging en de zorgzwaarte van de wijk.
De aansturing van de gezinsspecialisten wordt door één organisatie uitgevoerd, namelijk de Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg (MD NW).
Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg krijgt de opdracht voor de uitvoering van de functie van gezinsspecialist een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met FlexusJeugdplein. De partijen worden verzocht vòòr 1 december 2014 gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen.

De aanstelling van de gezinsspecialist vloeit voort uit het feit dat per 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp. Omdat (bijna) alle kinderen naar school gaan, is een goede samenwerking tussen school en de nieuw te vormen wijkteams van groot belang voor de uitvoering van de jeugdhulp. Zij moeten samen optrekken bij de ondersteuning van kinderen en/of gezinnen, die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

De gemeente heeft voor 1 november een beleidsplan, waarin beschreven staat hoe zij haar nieuwe taken gaat uitvoeren. In dit plan 'Kadernota Jeugd 2015-2019, Een sterke basis' staat ook hoe Schiedam de samenwerking met het onderwijs wil regelen: Elke school in de stad heeft een eigen ondersteuningsteam met een onderwijsspecialist en een gezinsspecialist. De gezinsspecialist zal op vaste tijdstippen op de school aanwezig zijn. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen daar terecht met al hun vragen over opvoeden én opgroeien.

 

Voordat de gemeenteraad dit plan kan vaststellen moeten gemeenten met de verschillende samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs een zogenaamd Op Overeenstemming Gericht Overleg voeren. Deze overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden. De samenwerkingsverbanden hebben ingestemd met de manier waarop de gemeente Schiedam het nieuwe jeugdstelsel wil inrichten.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws