maandag, 14 maart 2016 21:55

Schriftelijke vragen VVD over de ontwikkeling van het Hof van Spaland

De VVD ziet voor winkelcentrum Hof van Spaland een belangrijke rol weggelegd als wijkwinkelcentrum voor met name Schiedam-Noord. Helaas is het bestaande winkelcentrum inmiddels ernstig verouderd. Op enkele basisingrepen na, heeft er tot op heden geen grootschalige herontwikkeling plaatsgevonden. Het winkelcentrum lijkt daardoor klandizie te verliezen aan winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. Zeker nu men in Vlaardingen concrete plannen heeft voor renovatie van het winkelcentrum.

In het verleden heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er een ontwikkelstrategie én Masterplan voor het Hof van Spaland/Bachplein moet komen, aan de hand waarvan de gemeente bouw- en ontwikkelingsinitiatieven vanuit de markt kon toetsen. De gemeenteraad heeft naar aanleiding hiervan op 5 november 2009 de kadernotitie Hof van Spaland/Bachplein vastgesteld. Hierin staat o.a. dat:

- de ontwikkeling van het gebied moet resulteren in een hoogwaardig project, waarbij bestaand en nieuwbouw volledig geïntegreerd zijn en als zodanig niet meer te onderscheiden zijn;

- uitbreiding tot een volwaardig voorzieningen- en winkelcentrum dat de bewoners van Schiedam-Noord op de juiste wijze kan bedienen en waarbij door optimalisatie van branchering een goed evenwicht wordt bereikt tussen het bestaande en nieuwe deel;

- een optimale mix van commerciële en maatschappelijke voorzieningen, woningen en parkeren, wat leidt tot een maximale waardecreatie en waarbij de kwaliteit van het masterplan voorop staat.

De VVD fractie constateert dat tot op de dag van vandaag, ruim zeven jaar later, nog geen enkel Masterplan is opgesteld en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Wij vinden dit een gemiste kans. Gezien de recente ontwikkelingen in het Nederlandse winkellandschap en in onze regio in het bijzonder, is de VVD fractie van mening dat er op zéér korte termijn een plan van aanpak moet komen voor de verdere ontwikkeling van het Hof van Spaland/Bachplein. We hebben de volgende vragen aan het college:

1. de ontwikkelstrategie voor het gebied dateert uit 2009. Hoe actueel is deze strategie nog en heeft er al een herijking plaatsgevonden?;

2. welke concrete acties heeft het college sinds 2009 verricht om tot een Masterplan te komen voor het gebied Hof van Spaland/Bachplein?;

3. hebben zich marktpartijen gemeld die geïnteresseerd zijn om tot ontwikkeling van het gebied te komen en wat heeft het college gedaan met deze interesse?;

4. hoe verloopt de samenwerking met de CVvE Hof van Spaland U.A. i.r.t. de integrale ontwikkeling van het gebied? Vind er op periodieke basis overleg plaats?;

5. heeft het college contacten met andere eigenaren in het gebied en is bekend welke wensen zij hebben?;

6. kan het college vóór het zomerreces van 2016 een plan van aanpak presenteren, met als doel om op zo kortst mogelijke termijn over te gaan tot ontwikkeling van het winkelcentrum Hof van Spaland en het gebied rondom het Bachplein?;

Schriftelijke vragen VVD over de ontwikkeling van het Hof van Spaland

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws