dinsdag, 22 maart 2016 15:49

Sociale Index 2015 laat wisselend beeld in Schiedamse wijken zien

Ten opzichte van 2012 gaat het op sociaal gebied in Schiedam-West, Nieuwland, Woudhoek, Spaland/Sveaparken beter. Daarentegen zijn Schiedam-Centrum, Schiedam-Oost en Groenoord achteruit gegaan.

De Sociale Index verbeeldt hoe Schiedam en de afzonderlijke wijken ‘scoren’ op de onderwerpen sociale stijging, participatie, sociale binding en leefomgeving. De Sociale Index is voor de gemeente een belangrijk hulpmiddel om beleidskeuzes te maken en om de wijkbudgetten te verdelen.

Schiedam-Centrum: mix van wonen, werken en verblijven

De binnenstad van Schiedam heeft een historische kern met een mix van wonen, werken en verblijven. De bevolkingssamenstelling is gemêleerd en kent grote sociale tegenstellingen. Op leefomgeving scoort het centrum matig. Dit heeft vooral te maken met de leegstand in de Hoogstraat.

Om de binnenstad beter te laten functioneren is meer aanbod in het hogere woonsegment noodzakelijk. De schil van de binnenstad biedt hier kansen voor. Ook wordt er ingezet op transformatie van de Hoogstraat naar een mix van winkels, wonen, werken en verblijven. Dit zal gezamenlijk met de inzet op de culturele sector en restauratie / herbestemming van cultureel erfgoed leiden tot verbetering van het vertrouwen in en het imago van de binnenstad.

Schiedam-West: verschil tussen zuid en noord

De vooruitgang in West is vooral te danken aan het zuidelijk deel van de wijk. Met name door de (nog) betere sociaaleconomische cijfers, de hogere waardering van de leefomgeving (beide onder meer als gevolg van de bouw van Oranjeburgh) en een betere veiligheidssituatie.
Het noordelijk deel van de wijk is enigszins achteruit gegaan ten opzichte van 2012. Vooral op het punt van sociale cohesie en door zaken die met woonoverlast te maken hebben.

Er wordt een positief effect verwacht van de herstructurering van de Schrijversbuurt, het funderingsherstel en van particuliere woningverbetering.

Nieuwland: herstructurering loont

Nieuwland laat een licht opgaande lijn zien. Zo is de wijk er qua leefomgeving en op sociaaleconomisch gebied (enigszins) op vooruit gegaan. De herstructurering (woningen voor gezinnen, huizen met tuin) en investeringen in het openbaar gebied werpen hun vruchten af. Wat betreft participatie - meedoen in de wijk - is Nieuwland achteruit gegaan ten opzichte van 2012.

De Kansenfabriek, die werkloze Nieuwlanders koppelt aan Schiedamse werkgevers, kan dit tij keren. Ook met projecten als Happy Nieuwland en Speeleiland probeert de gemeente de bewoners meer bij hun wijk te betrekken en te verbinden.

Schiedam-Oost: laagste score

Volgens de Sociale Index staat de wijk Oost er nu het minst goed voor. Op punten als gezondheid, sociale binding en vertrouwen in de toekomst van de wijk, is de situatie in Oost achteruit gegaan. Wel dragen meer bewoners actief bij aan de leefbaarheid van hun wijk en zijn zij meer tevreden over parkeren in de buurt.

Naar verwachting hebben de herstructurering van de drie lanen, de nieuw- en verbouw in de Wetenschappersbuurt, de particuliere woningverbetering en het funderingsherstel een positief effect op de wijk. Evenals alle inzet op het versterken van netwerken in de wijk.

Groenoord: grootste daler

Groenoord is de wijk die het meest achteruit is gegaan. Dit komt vooral door de score op ‘sociale binding’. De bewoners voelen zich minder thuis in hun buurt en voelen zich relatief weinig met elkaar verbonden. Verder is er sprake van eenzaamheid, vooral onder ouderen.

Wijkbewoners, WijkOndersteuningsTeam, professionals en gemeente proberen netwerken van actieve bewoners te versterken en uit te breiden voor vermindering van eenzaamheid, isolement, ed.

De insteek is hierbij: inzet van wijkbewoners voor hun medebewoners.

Noordrand: grootste stijger

De Noordrand (met de wijken Kethel, Woudhoek en Spaland/Sveaparken) is het meest vooruit gegaan ten opzichte van 2012. Alleen het openbaar vervoer in Spaland/Sveaparken scoort een dikke onvoldoende.

Schiedam blijft bij de Metropoolregio bepleiten dat de tram ook ’s avonds weer naar de wijk rijdt en dat de tram wordt doorgetrokken, al dan niet in combinatie met station Kethel.

Samen met bewoners wordt onderzocht hoe Woudhoek en Spaland/Sveaparken goed zijn voorbereid voor de nabije toekomst, het gaat hierbij om bv. groenvoorziening, veiligheid, wijkeconomie en parkeren. In april is de uitkomst van de enquête bekend.

Zuid: sterke sociale binding

De sociale binding is in Zuid sterk, weinig mensen verlaten ‘hun’ wijk. Het is er ook veilig. Helaas scoort Zuid opnieuw onvoldoende op de Sociale Index. Het opleidingsniveau blijft achter bij de andere Schiedamse wijken en het komt wat vaker voor dan gemiddeld dat jongeren hun school niet afmaken.

Er zijn in Zuid verschillende initiatieven van bewoners en gemeente om de samenhang in de wijk te versterken en eenzaamheid te bestrijden.

De Sociale Index Schiedam

Schiedam beschikt sinds 2011 over de Sociale Index Schiedam. De Sociale Index verbeeldt hoe Schiedam en de afzonderlijke wijken er in sociaal opzicht voor staan, uitgesplitst naar sociale stijging, participatie, sociale binding en leefomgeving.

Voor het berekenen van de Sociale Index wordt gebruik gemaakt van enquêtegegevens en ‘harde’ data van onder meer de Belastingdienst, UWV, onderwijs, politie, GGD, enzovoort. Deze gegevens zijn vervolgens omgezet naar rapportcijfers.

De scores van de wijken zijn berekend ten opzichte van de gemiddelde score in Schiedam. Het kan dus zijn dat een onderdeel in alle wijken positief scoort, maar dat de ene wijk in vergelijking met het gemiddelde minder goed scoort dan de andere wijken en andersom.

Gemeentelijke beleidsbepalers en beleidsondersteunende afdelingen op het gebied van onder andere wijkontwikkeling, zorg en welzijn baseren hun werkzaamheden mede op de Sociale Index. De Sociale Index vormt ook, naast het aantal wijkbewoners, een informatiebron voor de verdeling van de wijkbudgetten. Wijkbewoners kunnen hierop een beroep doen voor het realiseren van hun eigen ideeën en projecten.

Sociale Index 2015 laat wisselend beeld in Schiedamse wijken zien

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws