dinsdag, 09 februari 2016 09:47

Stadserf over Lokale Omroep

Op dinsdag 16 februari 2016 organiseert de gemeente Schiedam een Stadserf bijeenkomt over de Lokale Omroep in de Cornelis Hagazaal van het Stadskantoor. Het doel van de bijeenkomsten is om de raadsleden op een eenvoudige en speelse wijze een zo breed mogelijk beeld te laten krijgen van de meest uiteenlopende onderwerpen. Hoe verschillend de onderwerpen ook kunnen zijn, ze hebben wel één ding gemeen: ze worden stuk voor stuk belangrijk geacht voor de stad Schiedam!

Programma over Lokale Omroep

20:00 Opening door voorzitter Hakan Kuçuk 20u05 Presentaties door Bernard Kobes en Michiel Bosgra
20:45 Gelegenheid tot het stellen van vragen in twee groepen
21:30 Sluiting door de voorzitter  

Informatie over Lokale Omroep

In november 2016 loopt de periode 2011 – 2016 voor de lokale omroep in Schiedam af en start de periode voor de nieuwe vergunning 2016 – 2021. In de Startnotitie Lokale Omroep en tijdens Het Stadserf wordt een beeld geschetst van het wettelijk kader voor de lokale omroep, de situatie in Schiedam en de landelijke ontwikkelingen. Centraal staat de rol van de gemeenteraad: waar gaat de gemeenteraad wel en waar gaat de gemeenteraad niet over?

De gemeenteraad wordt gevraagd richtinggevende uitspraken te doen over de rol van de lokale omroep in de gemeente Schiedam binnen de beperkte mogelijkheden die de Mediawet daarvoor biedt. De voorwaarden voor toewijzing van de zendmachtiging voor lokale omroep zijn vastgelegd in de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media wijst de zendmachtiging toe en ziet toe op naleving van de wet. De gemeenteraad heeft hierin een beperkte rol.

Naast de wettelijke verplichte taak en financiering staat het de gemeenteraad vrij om een hogere ambitie te hebben, een hoger bedrag dan het wettelijk minimum aan de lokale omroep beschikbaar te stellen en daar een hogere ambitie aan te verbinden. De gemeenteraad mag aanvullende voorwaarden stellen aan de subsidie, zolang deze voorwaarden niet de onafhankelijke positie van de lokale omroep aantasten.

Op dit moment is op landelijk niveau de discussie over de toekomst van de lokale omroep zeer actueel. De afspraken in het kader van de Mediawet zijn duidelijk, maar leiden niet automatisch tot goed functionerende lokale omroepen. Het normbedrag dat per gemeente beschikbaar is leidt in de praktijk tot vele kleine lokale omroepen die niet beschikken over de mogelijkheid om in te spelen op technologische innovaties, veranderende maatschappelijke behoeftes en gedragswijzigingen van de consument. De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hierover een convenant afgesloten. De ambitie van de OLON is het verhogen van de maatschappelijk toegevoegde waarde van lokale omroepen. Het convenant ziet de oplossing in samenwerking en schaalvergroting en professionalisering door het vormen van streekomroepen met lokale redacties.

De sprekers van deze avond zijn:

Bernard Kobes

Bernard Kobes (54) is per 1 juli 2015 benoemd tot interim bestuurder van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). De komende maanden gaat hij zich onder meer bezighouden met het ontwikkelen van de strategie van de Stichting en het inrichten van de organisatie en de processen. Hij was de afgelopen jaren onder meer directeur RTV van het NOB, algemeen directeur van DutchView, algemeen directeur van Technicolor, algemeen directeur van Ericsson Broadcast en interim zendermanager van NPO Radio 6. De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen komt voort uit de OLON, de vereniging van Nederlandse Lokale omroepen, waarbij 260 lokale omroepen zijn aangesloten. De Stichting stelt zich ten doel het stimuleren, faciliteren en conditioneren van de realisatie van een Lokaal Toereikend Media Aanbod voor iedere Nederlander door lokale publieke media instellingen, zoals die zijn beschreven in de Mediawet.

Michiel Bosgra

Michiel Bosgra (1970) is een Nederlands journalist, die sinds 2010 werkzaam is als directeur/hoofdredacteur van Studio040, de lokale omroep van Eindhoven. Michiel Bosgra studeerde aan de School voor Journalistiek. Na zijn studie was hij actief bij onder andere RTV West, RTL Nederland en NOS. Per 1 augustus 2010 werd Bosgra directeur/hoofdredacteur bij Omroep Eindhoven die onder zijn leiding met ingang van 13 december van dat jaar Studio040 ging heten.

In 2014 is Studio040 uitgeroepen tot beste lokale omroep van Nederland Volgens de jury werkt de Eindhovense omroep echt vanuit de identiteit van de stad. '040 is een sterk merk geworden, met een goede look en feel. De overname van jongerenzender GlowFM is een hele slimme. Het zorgt ervoor dat een bredere doelgroep wordt aangesproken'.

Proces De Startnotitie Lokale Omroep wordt door het college van B&W aangeboden aan de gemeenteraad. De startnotitie heeft als doel de gemeenteraad vanaf het begin mee te nemen in de dilemma’s die spelen rondom de aanwijzing van een zendgemachtigde voor lokale omroep en de rol van de gemeente daarbij. De gemeenteraad kan zich oriënteren op de te maken keuzes en de beschikbare beleidsruimte en geeft aan de hand daarvan 'kaderstellende uitspraken' mee die het college richting geven bij het voorbereiden van het conceptadvies over de zendmachtiging later in het jaar.


Februari 2016: De gemeenteraad geeft richtinggevende uitspraken mee aan het college bij het voorbereiden van het conceptadvies over de zendmachtiging.
September - november 2016: De gemeenteraad besluit over:
1. advies aan het Commissariaat voor de Media voor de toewijzing van vergunning 2016-2021;
2. onderdeel lokale omroep in begroting 2017 – 2020 t.b.v. voor de subsidie aan de lokale omroep 2017 -2020

Uit de Startnotitie Lokale Omroep

"Naast de Stichting Stadsomroep Schiedam is in 2013 Stichting Pop Up TV ontstaan. Stichting Pop Up Tv verzorgt lokaal en regionaal nieuws via internet. Beide organisaties hebben aangegeven een aanvraag voor de zendmachtiging voor de periode 2016-2021 te willen doen. In theorie is het mogelijk dat zich nog meer kandidaten aanmelden bij het Commissariaat voor de Media."

"Voorbeeld Scenario 1: wettelijke taak
De gemeente Schiedam voert haar wettelijke taak uit, maar niet meer dan dat. De afgelopen vijf jaar is gebleken dat er voldoende particuliere en commerciële initiatieven zijn voor lokale nieuwsvoorziening. Bovendien, wie kijkt er eigenlijk nog naar televisie? De doelgroep voor de lokale omroep is belangrijk maar beperkt. Internet is de toekomst. Kranten krijgen toch ook geen subsidie? De gemeenteraad vindt het wel belangrijk dat de inwoners goed worden geïnformeerd en betaalt daarom wel als aparte opdracht voor het uitzenden van de gemeenteraadsvergaderingen. De bekostiging is de wettelijke norm en wordt € 45.000,00.

Voorbeeld Scenario 2: hogere ambitie
Het is essentieel voor Schiedam om eigen lokale omroep te hebben. De natuurlijke habitat van de inwoner van Schiedam is in de eerste plaats de stad Schiedam. Bovendien is de lokale omroep een goede manier om de binding met en trots op Schiedam te versterken. Het belangrijkst is om reportages te brengen die de couleur locale en human interest in beeld brengen. De gemeente investeert in de lokale omroep, maar verwacht daarbij wel dat de omroep in staat is 50% van zijn inkomsten uit andere bronnen te verwerven. De gemeenteraad houdt de vinger aan de pols door elke twee jaar de resultaten van een onafhankelijk kwalitatief en kwantitatief kijk- en luisteronderzoek te monitoren. De gemeentelijke bekostiging varieert tussen het wettelijk minimum van €45.000 en het huidige subsidieniveau van € 162.000,00.

Voorbeeld Scenario 3: regionale samenwerking
Schiedam met 76.890 inwoners is niet groot genoeg voor een eigen lokale omroep. Om de kwaliteit van kritische en duidende journalistiek te kunnen betalen en waarborgen is regionale samenwerking voor een bereik van minimaal 150.000 inwoners noodzakelijk. Op deze manier kunnen professionele betaalde krachten worden ingezet en zijn we niet uitsluitend afhankelijk van stagiaires en vrijwilligers. De organisatie is professioneel en zal zelf onderzoek naar publieksbereik en kijk- en luistercijfers houden. De gemeentelijke bekostiging varieert tussen het wettelijk minimum van €45.000 en het huidige subsidieniveau van € 162.000,00. "

 

Stadserf over Lokale Omroep

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws