woensdag, 20 augustus 2014 15:32

Stadsgesprek over nieuwe taken (WMO en Jeugdzorg) voor gemeente

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning hevelt taken op het gebied van ondersteuning, begeleiding en dagbesteding over naar gemeenten. Dit heeft gevolgen voor heel veel Schiedammers. Ter voorbereiding hierop is er op 9 september een Stadsgesprek, vanaf 19:30 uur in de Grote of St. Janskerk. Alle Schiedammers zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Op 1 januari 2015 zullen de nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Wmo van kracht zijn. Met de Jeugdwet worden de gemeenten vanaf dat moment verantwoordelijk voor de preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opvoeden en opgroeien.

Jeugdwet

Schiedam kiest voor een samenhangend stelsel, van een sterke basis voor alle jeugdigen tot en met specialistische zorg voor die jongeren die dat nodig hebben. Het beleid is erop gericht om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Voor de aanpak wordt in eerste instantie gekeken naar de eigen mogelijkheden en die van de sociale omgeving van de jongeren en hun ouders. Als professionele jeugdhulp noodzakelijk blijkt, dan zijn de uitgangspunten: zo vroeg mogelijk de juiste hulp, zo dichtbij mogelijk, zo kort mogelijk en zo lang als nodig. In de wijken is een belangrijke functie weggelegd voor de wijkondersteuningsteams en de ondersteuningsteams op de scholen.

Wmo en gezondheid

Op het gebied van Wmo en gezondheid wil de gemeente dat bewoners zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden en zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. En daar ook goede zorg en ondersteuning kunnen ontvangen. En dat betekent ook dat bewoners die aangewezen zijn op beschermd wonen of maatschappelijke opvang in een zo veilig mogelijke omgeving verblijven en begeleid worden om zo veel mogelijk zelfstandig te leven. Om de gezondheid van de Schiedammers te bevorderen zet de gemeente vooral in op het terugdringen van roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en eenzaamheid of depressie.

Meer weten?

De concept verordening Jeugdhulp, de concept Jeugdnota en de conceptnota Wmo liggen vanaf 20 augustus tot en met 10 september ter inzage in het Klantcontactcentrum, Stadserf 1 en zijn ook te vinden op www.schiedam.nl/stadsgesprek.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws