dinsdag, 07 februari 2017 18:53

Steeds minder voortijdig schoolverlaters in Schiedam

Schiedam - Het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) laat een dalende trend zien. Nog nooit was het percentage en aantal zo laag (schooljaar 2014/2015: 2,5% = 146 jongeren). Een mooi resultaat, behaald door goed afgestemde inspanningen van veel partijen in de stad. Een veel omvattende aanpak die al sinds 2002 in ontwikkeling is.

Naast de gemeente investeren ook het Rijk en de scholen sterk in het voorkomen van VSV. Wethouder Onderwijs Mario Stam: “De achterliggende gedachte is dat jongeren de kans moeten krijgen - en pakken! - om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Een diploma vergroot de kans op werk en hoe hoger het behaalde niveau hoe groter de kans op - beter betaald - werk.”

De cijfers: dalende trend
Alle jongeren t/m 23 jaar moeten een startkwalificatie halen. Dat is een havo- of vwo-diploma, of een MBO-diploma vanaf niveau twee. Jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald en geen opleiding volgen, zijn VSV’ers. De grootste risicogroep bestaat uit jongeren op het MBO.

Integrale aanpak
In Schiedam zijn bij het voorkomen van VSV betrokken: de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord, het Steunpunt Onderwijs, het Steunpunt Jongeren en het Regionaal Bureau Leerplicht.
Verder hebben in de regio Rijnmond scholen, gemeenten en het ministerie van OCW een Convenant voortijdig schoolverlaten gesloten. Vanuit het convenant waren voor het schooljaar 2014/2015 vier projecten actief: de Schoolloopbaanteams (individuele, schooloverstijgende coaching en begeleiding voor risicojongeren), een aanpak om verzuim tegen te gaan, monitoring van de overstap VO-MBO en een project dat zich richtte op de uitstroom van MBO niveau 1 naar werk (alleen op de ROC's Albeda en Zadkine).

Plusvoorzieningen: New LIFE
Daarnaast waren er verschillende plusvoorzieningen in de vorm van extra ondersteuning voor jongeren met gestapelde problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, problemen thuis, blowen, gedrag, combineren van zorgtaken met het volgen van onderwijs, enzovoort. In NWN is de belangrijkste plusvoorziening het traject New LIFE, bij Lentiz LIFE College. Dit is onderwijs en zorg op maat voor leerlingen die wel capaciteiten hebben om hun MBO-diploma te halen, maar die door allerlei andere problemen niet succesvol kunnen zijn op een reguliere opleiding.

Toekomst: prioriteren en maatwerk
De komende schooljaren richt de inzet vanuit het VSV-convenant en het RMC zich op de groep leerlingen waar de uitval nog het grootst is: MBO niveau 1 en 2. Leerlingen worden begeleid bij de overstap van vmbo naar MBO en naar de arbeidsmarkt. Ook zijn er zogeheten Doorstroomtafels ontwikkeld; hier bespreken betrokken deskundigen samen wat het beste maatwerktraject is om schooluitval te voorkomen, in plaats dat elke partij alleen het eigen ‘stukje’ doet.

Elk schooljaar nieuwe uitdaging
“Dat we in schooljaar 2014/2015 zo’n mooi resultaat hebben behaald, betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Elk jaar komt er immers weer een nieuwe groep leerlingen op school die we binnenboord moeten houden. De winst uit het verleden moeten we vastgehouden en we doen er met ons allen een tandje bij om het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te dringen”, aldus wethouder Stam.

Steeds minder voortijdig schoolverlaters in Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws