dinsdag, 19 januari 2016 14:36

UN1EK sluit basisschool Open Vensters

UN1EK heeft vorige week intern bekend gemaakt dat zij CBS Open Vensters aan het einde van dit schooljaar zal sluiten. De 80 kinderen van CBS Open Vensters worden met ingang van het nieuwe schooljaar overgeplaatst naar een andere school.

Eric Boerhout, voorzitter van het college van bestuur van UN1EK licht dit besluit toe. “UN1EK werkt - samen met andere schoolbesturen en de gemeente - aan een goed en toekomstbestendig aanbod van onderwijs en opvang in alle wijken van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Vanuit integrale kindcentra (IKC’s) biedt UN1EK onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Alle scholen, peuterspeelzalen en kindcentra van UN1EK worden in de komende jaren samengevoegd tot een IKC. Dit is alleen mogelijk bij locaties die zich daartoe lenen en wanneer er in de wijk voldoende vraag is.

Hoewel de kwaliteit van het onderwijs bij CBS Open Vensters goed op orde is, loopt het leerlingaantal al enige jaren terug. Dit schooljaar werden bij CBS Open Vensters slechts vier kleuters aangemeld wat het totale leerlingaantal op 80 leerlingen bracht. Het in stand houden van kleine scholen, die niet de potentie hebben om uit te groeien tot een IKC is dermate kostbaar dat dit niet meer verantwoord is. Het sluiten van de school is een moeilijk besluit, dat we in overleg met de MR hebben genomen.”

Continuïteit voor kinderen UN1EK wil de kinderen van CBS Open Vensters bij overplaatsing naar een andere school zoveel als mogelijk in hun eigen jaargroep bij elkaar houden en wil de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. In samenwerking met Stichting Wijzer voor Opvang & Onderwijs werd gezocht naar een oplossing. Bij OBS Klimop aan de Stadhouderslaan in Vlaardingen kunnen alle kinderen van CBS Open Vensters volgend schooljaar in hun eigen jaargroep geplaatst worden. Ouders van CBS Open Vensters worden in de komende maand uitgenodigd voor een kennismaking en rondleiding bij OBS Klimop.

Ouders zijn uiteraard niet verplicht om het advies van UN1EK om hun kind over te plaatsen naar OBS Klimop op te volgen. Als ouders bewust kiezen voor de christelijke identiteit of om een andere reden hun kind naar een andere school willen overplaatsen, is dat mogelijk. “We zullen ouders goed informeren en begeleiden zodat zij de juiste keuze voor hun kind kunnen maken.” aldus Eric Boerhout. “De kinderen bereiden we goed voor op hun start bij een andere school na de zomervakantie. De medewerkers van CBS Open Vensters worden herplaatst binnen UN1EK. Er zullen hierbij geen gedwongen ontslagen vallen.”
Integraal kindcentrum Een integraal kindcentrum (IKC) biedt hele dagopvang, een peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang en activiteiten in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Er is één visie en missie, één pedagogisch beleid en alle medewerkers van school en opvang werken als één team.

In de hele dagopvang en de peuterspeelzaal wordt met voor- en vroegschoolse educatie de basis gelegd voor een goede start op de basisschool. Gedurende de schooldag is er een doorgaande lijn tussen school en de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Binnen- en buitenschools leren krijgen verbinding in het specifieke profiel van een IKC. Zo staat bijvoorbeeld taal, kunst en creativiteit of natuur en techniek centraal in het (extra) aanbod van een IKC. Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

UN1EK sluit basisschool Open Vensters

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws