donderdag, 14 september 2017 10:05

Vanavond weer eerste vergadering van nieuw seizoen gemeenteraad Vlaardingen

Vlaardingen - Vanavond vanaf 19:30 uur is weer de eerste vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen na het zomerreces. PopUpTv zendt de vergadering weer live uit.

Op de agenda staan:

 • 1 Opening
 • 2 Agenda Open/Sluit
 • 3 Concept besluitenlijst 15, 22 en 29 juni 2017 Open/Sluit
 • 4 Spreekrecht burgers Open/Sluit
 • 5 Mondelinge vragenronde raadsleden
 • 6 Lijst brieven aan de raad Open/Sluit
 • 7 Actualiteiten gemeenschappelijke regelingen
 • 8 Opheffen/bekrachtigen geheimhouding ontvangen documenten
 • RAADSVOORSTELLEN
 • 9 Beslissing op bezwaar wob-verzoek stukken HOED Hoog Lede Open/Sluit
 • 10 Interpellatiedebat huisvesting MOElanders Open/Sluit
 • 11 Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017 Open/Sluit
 • 12 2e Voortgangsrapportage 2017 en 3e begrotingswijziging 2017 Open/Sluit
 • 13 Verzoek tot aanvulling vanhet Gemeentefonds t.b.v. onderzoek naar conventionele explosieven spoorkruising Marathonweg Open/Sluit
 • 14 Opnieuw nemen van een voorbereidingsbesluit voor het plangebied Eiland van Speyk (Schiereiland) Open/Sluit
 • 15 Rapport De Burger Centraal van de Rekenkamer-commissie Schiedam-Vlaardingen Open/Sluit
 • 16 MVS zienswijze ontwerp Kadernota OV MRDH Open/Sluit
 • 17 Wensen en bedenkingen lidmaatschap Coop Midden-Delfland Open/Sluit
 • 18 Ontslag griffier Open/Sluit
 • 19 Benoeming interim griffier
Vanavond weer eerste vergadering van nieuw seizoen gemeenteraad Vlaardingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws