dinsdag, 27 september 2016 18:22

Vlaardingen investeert in de stad

Vlaardingen - De gemeente Vlaardingen gaat komend jaar extra geld investeren in de stad op het gebied van veiligheid, onkruidbestrijding, het aantrekkelijker maken van winkelgebieden, armoedebestrijding, integratie en duurzaamheid. De eerder aangekondigde verhoging van de onroerendzaakbelasting (OZB) komt te vervallen. Dit is mogelijk omdat het financieel beter gaat met Vlaardingen. Deze voorstellen legt het college voor aan de gemeenteraad via de begroting 2017.

"Het college stelt voor komend jaar geen nieuwe bezuinigingen voor, wel investeringen", zegt Arnout Hoekstra, wethouder van financiën. “Wat het college betreft, gaan we meer geld besteden aan de bestrijding van armoede en schulden. Bijvoorbeeld door sociale regelingen beschikbaar te stellen voor een grotere groep Vlaardingers met een klein inkomen. Ook willen we meer geld vrijmaken voor het onderhouden en schoonhouden van straten en pleinen, het verbeteren van winkelgebieden, een aantrekkelijker parkeerbeleid in het centrum, het duurzamer maken van gebouwen en meer elektrische oplaadpalen in de stad. Verder komt er meer geld beschikbaar voor de aanpak van criminaliteit onder jongeren en om te investeren in extra stimulering van cultuur, sport en recreatie.”

Financieel risico sterk beperkt en spaartegoed vergroot

De begroting 2017 is een sluitende begroting; zowel de inkomsten als de uitgaven voor 2017 zijn beraamd op 252 miljoen euro. Het financieel herstel van Vlaardingen verloopt voorspoedig. In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente de leenschuld fors afgelost en ruim 16 miljoen euro toegevoegd aan het spaartegoed. Hoekstra: “Wij hebben de financiële risico’s flink beperkt, waardoor wij voor het eerst sinds jaren weer in staat zijn deze risico’s volledig af te dekken met onze eigen spaarpot. Dit maakt dat de gemeente weer financiële ruimte heeft voor nieuwe investeringen in de stad. Ook kunnen de lokale lasten voor de inwoners beperkt blijven." Door te blijven sparen en de schulden verder te beperken, wil de gemeente haar financiële positie verder verstevigen. “Door alleen nog de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen te verbeteren, is Vlaardingen straks in alle opzichten weer financieel gezond”, aldus Hoekstra.

Samen aan zet

“Dat Vlaardingen er na een paar magere jaren weer financieel beter voor staat, zie ik als een gezamenlijke verdienste van de hele stad", zegt Hoekstra. "Het is het resultaat van samenwerking met bewoners, instellingen en ondernemers. Samen maken we de stad!”

Vervolg op voorjaarsnota

De begroting 2017 is een weergave van de speerpunten voor het komende jaar en legt het budget vast waarbinnen de speerpunten moeten worden uitgevoerd. De begroting is opgesteld aan de hand van de kaders zoals vastgelegd in de voorjaarsnota 2016. De hierin opgenomen voorstellen zetten een evenwichtige koers in op verschillende beleidsterreinen en behouden en versterken de financiële situatie. Deze voorjaarsnota heeft de raad eerder dit jaar unaniem aangenomen en borduurt voort op het coalitieakkoord 2014-2018 'samen aan zet'.

Besluitvorming

Nu het college de begroting 2017 heeft voorgelegd aan de gemeenteraad, is het aan de raad erop te reageren en de begroting vast te stellen. De planning is als volgt: eerst kunnen inwoners en andere belanghebbenden reageren op de begroting door in te spreken tijdens de raadsavond op donderdag 3 november aanstaande. Vervolgens behandelt de gemeenteraad de begroting in de raadsvergadering op woensdag 9 en donderdag 10 november 2017.

Vlaardingen investeert in de stad

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws