woensdag, 25 november 2015 09:35

Vlaardingen veiliger in de periode 2016-2019

In 2019 moet het aantal woninginbraken met 10 procent gedaald zijn ten opzichte van nu. Voor overvallen en straatroven geldt een percentage van 50 procent en voor geweldpleging 6 procent. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in het Integraal Veiligheidsplan dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

In de afgelopen vier jaar is het aantal woninginbraken gedaald met 10 procent en die daling wil het college voortzetten. Overvallen zijn in de afgelopen jaren gedaald van 26 naar 6, een afname van 79 procent. In 2019 moeten dat er maximaal 3 zijn. Straatroven zijn gedaald van 52 in 2010 naar 22 in 2014. In 2019 moet dit maximaal 11 zijn. Geweldpleging is afgenomen van 677 gevallen naar 533. Dat moet in 2019 maximaal 500 zijn. Geweldpleging is een delict waar moeilijk invloed op uitgeoefend kan worden. Om deze daling te bewerkstelligen gaan de politie en de gemeente, samen met partners als het sociale wijkteam en woningcorporaties door met de ingezette koers. Bijvoorbeeld de focusaanpak bij woninginbraken, persoonsgerichte aanpak intensiveren, bewustzijn vergroten bij inwoners en de betrokkenheid bij participatie vergroten zoals Burgernet en Buurtwhatsapp.

Ieder jaar wordt een uitvoeringsplan vastgesteld met de doelen voor het komende jaar. Ook andere misdrijven zoals fietsendiefstal, winkeldiefstal en jeugdoverlast worden beschreven in het Integraal Veiligheidsplan.

Integraal Veiligheidsplan

Het Integraal Veiligheidsplan is een plan voor het veiligheidsbeleid in Vlaardingen. Het is een goede basis voor de inzet op lokale doelen door de politie. Het organiseren van veiligheid is moeilijk. Onderwerpen als openbare orde en veiligheid, zorg en welzijn, onderwijs, wijkbeheer en handhaving en toezicht raken direct of indirect de veiligheid in Vlaardingen. Daarom wordt het Integraal Veiligheidsplan de relatie gelegd met het onderdeel veiligheid van de Gebiedsprogramma's. In de Politiewet staat dat gemeenten minimaal eens in de vier jaar een Integraal Veiligheidsplan moeten opstellen.

Criminaliteitscijfers 2015

Aanvullend op het Integraal Veiligheidsplan informeert het college de raad ook over criminaliteitscijfers van januari 2015 tot november 2015. In totaal zijn de misdrijven gedaald met 7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Vooral woninginbraken zijn gestegen, alleen al in september en oktober zijn in de Westwijk veertig (pogingen tot) inbraken geweest. Dit ondanks een intensieve opsporing vanuit het Woninginbrakenteam, extra surveillance en een preventiedag in de Westwijk. Ook is een grote integrale controle op 9 oktober aan de Marathonweg (toeleidingsroute Westwijk) gehouden en is een tekstkar om bewoners alert te maken lange tijd geplaatst. In het kader van het Donkere Dagen Offensief worden weer diverse acties voorbereid. Zo surveilleert bijvoorbeeld de Lichtblauwe Brigade extra tijdens sluitingstijden van winkels. Dankzij Buurtwhatsapp, dat op dit moment ruim 3100 deelnemers heeft, en alerte burgers zijn recentelijk meerdere inbrekers gepakt.

Gemeente Vlaardingen richt zich intensief, in samenwerking met de Sociale Wijkteams, politie en woningcorporaties, op de ouders van de opgepakte verdachten in de persoonsgebonden aanpak.

Vlaardingen veiliger in de periode 2016-2019

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws