donderdag, 28 september 2017 10:29

Vlaardingen wil investeren in binnenstad, kansen voor jongeren, cultuur en veiligheid

Vlaardingen - De gemeente Vlaardingen is er financieel weer helemaal bovenop. De inzet van het college van B&W om de verslechterde financiële situatie van de gemeente te herstellen, heeft in de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Vlaardingen heeft de komende jaren weer geld beschikbaar om te blijven investeren in de stad. Na overleg met de gemeenteraad stelt het college voor om extra te investeren in schone en hele straten en pleinen, kansen voor jongeren, cultuur en veiligheid.

Voor het jaar 2018 presenteert het college een sluitende begroting . Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn voor komend jaar geraamd op 254 miljoen euro. “Dat we de gemeentelijke financiën weer op orde hebben, hebben we mede te danken aan allerlei partijen in de stad. Het is het resultaat van samenwerking met de bewoners, instellingen en ondernemers. Ik zie het als een gezamenlijke verdienste”, zegt wethouder financiën Arnout Hoekstra. “Na een aantal magere jaren kunnen we de komende jaren weer verdergaan met investeren in de stad. En om de financiële weerbaarheid van de gemeente te versterken, stelt het college voor de komende vier jaar 12,1 miljoen euro te sparen.” De begroting 2018 is de laatste begroting die dit college voorlegt aan de raad. In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Investeren in de binnenstad
De komende jaren zet Vlaardingen in op het verbeteren van de kwaliteit van het winkelgebied in de binnenstad. Vlaardingen doet dit door te investeren in de bereikbaarheid, door een hoger onderhoudsniveau, door meer groen en door ruimte te geven aan evenementen. Ook wordt –op initiatief van de Stadsgehoorzaal en met steun van de gemeenteraad– extra geld beschikbaar gesteld voor de Stadsgehoorzaal, zodat deze theaterlocatie meer activiteiten per jaar kan organiseren. Zo wil Vlaardingen de stad aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Samen maken we de stad schoon, heel en veilig
Het college stelt voor volgend jaar ruim anderhalf miljoen euro te investeren in het vernieuwen en onderhouden van wegen, straten en pleinen in de stad. Ook de budgetten voor straatreiniging en groenonderhoud gaan omhoog. “Een opgeruimde stad geeft een veiliger gevoel”, zegt Hoekstra. “Daarvoor zijn we samen aan zet: de gemeente samen met de bewoners, bezoekers en ondernemers in Vlaardingen. Samen maken we de stad!”

Werken aan de toekomst
In 2018 wordt extra ingezet om jongeren in een achterstandspositie weer op weg te helpen. Zo is er geld beschikbaar voor gezinsspecialisten en jongereninterventieteams. Én er wordt meer geïnvesteerd in sportprojecten.

Verduurzamen
Vlaardingen wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn.
De stappen die nu al worden gezet om dat te bereiken, gaan verder. De gemeente gaat door met het duurzamer maken van gemeentelijke gebouwen. Bij het vervangen van openbare verlichting worden voortaan ledlampen gebruikt en de gemeente plaatst meer elektrische laadpalen in de stad.


Vervolg op voorjaarsnota
De begroting 2018 legt het budget vast waarbinnen de beleidsspeerpunten van de gemeente moeten worden uitgevoerd. De begroting is opgesteld aan de hand van de kaders zoals vastgelegd in de voorjaarsnota 2017 . De hierin opgenomen voorstellen zetten een evenwichtige koers in op verschillende beleidsterreinen en behouden en versterken de financiële situatie. Deze voorjaarsnota heeft de gemeenteraad eerder dit jaar aangenomen en borduurt voort op het coalitieakkoord 2014-2018 'samen aan zet' .

Besluitvorming
Nu het college de begroting 2018 heeft voorgelegd aan de gemeenteraad, is het aan de raad erop te reageren en de begroting vast te stellen. De planning is als volgt: eerst kunnen inwoners en andere belanghebbenden reageren op de begroting door in te spreken tijdens de raadsavond op donderdag 2 november aanstaande. Vervolgens behandelt de gemeenteraad de begroting in de raadsvergadering op woensdag 8 en donderdag 9 november 2017.

Vlaardingen wil investeren in binnenstad, kansen voor jongeren, cultuur en veiligheid

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws