woensdag, 10 juni 2015 08:17

"Vlaardingen ziet financieel herstel terug in Voorjaarsnota 2015"

"De financiële situatie van de gemeente Vlaardingen is sterk verbeterd." zegt het gemeentebestuur van Vlaardingen in een persbericht. "Het college kan weer beperkt investeren in de stad en de voorzieningen in de stad blijven bestaan." Arnout Hoekstra, wethouder van financiën: "Het college van burgemeester en wethouders is trots op de samenwerking met de vele inwoners, ondernemers, en vertegenwoordigers van organisaties en instellingen . Samen hebben we ervoor gezorgd dat onze voorzieningen in de stad kunnen blijven bestaan."

PopUpTv is benieuwd wat de Vlaardingers hier van vinden. We horen graag uw reactie!

Jongeren staan centraal
"We willen dat alle jongeren een kans krijgen zich te blijven ontwikkelen", aldus wethouder Hoekstra. De voorstellen in de Voorjaarsnota 2015 zorgen ervoor dat jongeren kunnen leven, ontwikkelen en veranderen in Vlaardingen. De computerregeling voor brugklassers wordt structureel ingevoerd. Ook wil het college meer budget beschikbaar stellen om overgewicht te voorkomen. De bezuiniging van € 50.000,- op de jeugdverenigingen is niet haalbaar en wordt teruggedraaid. De subsidies voor Jeugdstad en Scouting blijven hierdoor bestaan. De bezuiniging van € 100.000,- op de opvoed- en opgroeiondersteuning wordt met een jaar uitgesteld. Daarnaast krijgen de sportaccommodaties van voetbalverenigingen Victoria en Zwaluwen en Honkbalvereniging Holy nieuwe sportvelden.

Beperkte investeringen in de stad
Het college wil € 4,8 miljoen beschikbaar stellen in de komende begrotingsperiode voor de ruimtelijke, sociale en maatschappelijke investeringen in de stad. Hierdoor kan het achterterrein Westhavenkade/Vetteoordskade opgeknapt worden en het onderhoud aan bruggen, viaducten en kademuren uitgevoerd worden. Ook wil het college de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie verder verbeteren en stelt hiervoor extra geld beschikbaar. Daarnaast blijft Vlaardingen de lokale economie ondersteunen, onder andere met een stimuleringsbijdrage aan de Food Inspiration Academy (FIA).

Invoeren van de bezuinigingen; voorzieningen blijven bestaan

De vorig jaar aangekondigde bezuinigingsmaatregelen gaan voor de meeste organisaties in per 2016. Voor de invoering van deze bezuinigingen zijn de collegeleden in gesprek gegaan met de vertegenwoordigers van vele instanties. Het college wil dat de invoering van de bezuinigingsmaatregelen op een rechtvaardige manier gebeurt. Een aantal bezuinigingen wordt teruggedraaid of op een andere manier gerealiseerd. De voorzieningen - de Stadsgehoorzaal, de bibliotheek, de buurthuizen, de kinderboerderij, de dierenweides en het zwembad – in de stad blijven in ieder geval bestaan door de samenwerking met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties en instellingen in de stad.

De wijkcentra krijgen een budget van € 45.000,- om de activiteiten in de kwetsbare wijken voort te zetten. Kade40 en de Kroepoekfabriek krijgen € 470.000,- in 2016 en € 280.000,- in 2017 om de start van een nieuwe organisatie voor de Stadsgehoorzaal vorm te geven. Het college stelt een budget van € 37.000,- beschikbaar voor de ondersteuning van het bewonersinitiatief kinderboerderij Holywood.

Financieel op orde
De risico's van de gemeente zijn afgenomen door minder risico's binnen grondexploitaties en door het afstoten van vastgoedbezit. Dit leidt tot een lagere gewenste weerstandscapaciteit van € 22 miljoen in plaats van € 35 miljoen. Hierdoor hoeft de gemeente minder te sparen en dat heeft een positief effect op het begrotingssaldo.

Zorgen om financiële ontwikkelingen gemeentefonds
Het college volgt met grote zorg de ontwikkelingen rondom de herverdeling van het gemeentefonds. Vlaardingen houdt rekening met een negatief effect van € 1 miljoen in 2016 oplopend naar € 2,8 miljoen in 2018. Daarom maakt het college geen grote budgetten vrij om te investeren in de sociale en ruimtelijke structuur.

Uitgangspunten financieel beleid voor het opstellen van de voorjaarsnota
Het college heeft in het coalitieakkoord 2014-2018 het werken aan een financieel gezond Vlaardingen als belangrijkste doelstelling benoemd. Dat betekent dat het college niet meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. De toekomstige inkomsten uit de grondexploitaties zijn realistische en voorzichtig geraamd. Het college wil voldoende eigen vermogen hebben om risico's op te vangen en wil investeren in de stad mits er financiële ruimte is. In de voorjaarsnota zijn alle tot nu toe bekende financiële ontwikkelingen opgenomen. De voorjaarsnota bevat de kaders voor de meerjarenbegroting 2016-2019.

Besluitvorming
De gemeenteraad bespreekt de voorjaarsnota op 8 en 9 juli 2015.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws