vrijdag, 17 april 2015 20:30

Vragen over afzien 1,3 miljoen subsidie voor Vergulde Hand

De fracties van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) hebben vandaag gezamenlijk zogenaamde artikel 36 vragen gesteld aan het college.

"De fracties VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen hebben kennis genomen van uw brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 13 april 2015, onderwerp Subsidie Vergulde Hand West.
Uit uw bericht maken wij op dat u afziet van de toegezegde subsidie tbv project Vergulde Hand II ad 1,3 miljoen in verband met "onvoorziene omstandigheden".
In deze voor Vlaardingen financieel zeer zware tijden is het afzien van een forse subsidie op zijn minst bijzonder te noemen. En verdient naar onze mening een gemotiveerd besluit. Uw besluit, zie uw bovenaangehaalde brief, kent geen enkele motivatie, niet meer dan "onvoorziene omstandigheden".

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan u:
1. Kloppen de diverse data genoemd in uw bericht van 13 april 2015? Zo nee, wat zijn dan de correcte data?
2. Zo ja, Dan moet onze conclusie zijn dat u geen kans heeft gezien de subsidie ad 1,3 miljoen toegekend in december 2004, te effectueren voor de einddatum van 30 december 2011, die ook nog 's verlengd is tot 1 januari 2014.
Wat zijn precies die "niet voorziene omstandigheden" de afgelopen 10/11 jaar geweest die hieraan ten grondslag hebben gelegen? Gaarne zien wij alle beschikbare informatie ter zake, tussen aanvraag subsidie 2004 en afwijzen subsidie april 2015, tegemoet.
3. Welk raadsbesluit is er genomen dat er toe geleid heeft dat u Gedeputeerde Staten laat weten dat de gemeenteraad afziet van de betreffende subsidie ad. 1,3 miljoen?
4. Of is dit laatste wellicht een mandaat van het College? Zo ja, dan gaarne toelichting waar dit is geregeld.
5. Indien bij vraag 4 het een mandaat van het College betreft dan verzoeken wij u ons te laten weten waarom u er niet voor heeft gekozen de gemeenteraad, ondanks dat het uw mandaat is, niet te betrekken bij uw besluitvorming. Gedacht zou kunnen worden aan een wensen en bedenkingenprocedure. Wat zijn uw overwegingen geweest de Raad niet vooraf te informeren en te betrekken bij uw besluitvorming?
1,3 miljoen laten wegspoelen door het putje zonder dat de Raad hierover vooraf is geinformeerd zet de Raad naar onze mening namelijk op achterstand als het gaat om haar budgetrecht.
6. Waar wijkt deze subsidietoekenning significant af van de subsidie(toekenning) destijds in 2010/2011 tbv "het haventje"? Het veronderstelde vooraf niƩt of niet volledig informeren van de Raad maakte dat de portefeuillehouder destijds een motie van
wantrouwen ontving. Hoe zit e.e.a. volgens u in de onderhavige kwestie rond de 1,3 miljoen toegezegde subsidie tbv Vergulde Hand West? Gaarne uw visie.
Wij zien de beantwoording gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet.

Namens de fracties VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen,
I.M Somers-Gardenier
A. Brouwer

Foto: Bizverguldehand.nl

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws