maandag, 07 september 2015 18:21

Waterweg Wonen krijgt positieve beoordelingen

"Waterweg Wonen presteert maatschappelijk ruim voldoende tot goed", zo oordeelt EY in haar recent gepubliceerde rapport. De visitatiecommissie meent dat Waterweg Wonen met haar wortels in Vlaardingen het hoge prestatieniveau van de voorgaande visitatie (2011) heeft vastgehouden of verbeterd. Daarom wordt het maatschappelijk ondernemerschap van de Vlaardingse corporatie bekroond met een 7,5."

Waterweg Wonen is trots op dit oordeel en de lovende woorden in de rapportage van EY.
Zeker gezien de periode (2010 – 2014) waarin de bouw- en woningsector in het teken stond van een voortdurende crisis en op landelijk niveau het functioneren van woningcorporaties langdurig en intensief onderwerp van discussie was.

Waterweg Wonen heeft positieve beoordelingen gekregen. Harrie Bosch, directeur-bestuurder bij Waterweg Wonen. "Vooral de vele 'achten' van de zijde van de gemeente Vlaardingen en van onze huurders via de Huurdersraad, springen in het oog. Deze hoge waardering geldt voor onze maatschappelijk prestaties als ook voor de onderlinge relatie en communicatie en de invloed op ons beleid. Uit het rapport blijkt dat we niet alleen doen wat we ons voorgenomen hebben, maar krijgen hier bovendien ook nog erkenning voor van de partijen waarvoor en waarmee we het doen".

In het visitatierapport merkt EY op dat Waterweg Wonen bewust is van de financiële (on)mogelijkheden en dat de corporatie zoveel mogelijk binnen de financiële grenzen blijft. Waar nodig zeilt Waterweg Wonen scherp aan de wind.

EY stelt vast dat Waterweg Wonen met recht van mening is dat ze in de afgelopen jaren heeft laten zien te weten wat de kern van haar opdracht is. Harrie Bosch: "Wij onderschrijven dan ook van harte de conclusie van EY dat het er voor Waterweg Wonen niet om gaat om ons beleid op onderdelen rigoureus te veranderen, maar om het doorgaan op de vaststaande samenwerkingslijnen met het Actieplan Wonen als kern."

Visitatie, een kans

Woningcorporaties hebben met elkaar afgesproken zich periodiek te onderwerpen aan het instrument van de maatschappelijke visitatie. Waterweg Wonen staat positief tegenover visitatie. "Dit biedt ons niet alleen de gelegenheid om ons presteren door een deskundige onafhankelijke partij te laten beoordelen, maar geeft ons bovendien waardevolle bouwstenen voor ons beleid en functioneren in de toekomst. Wij hebben daarom input van het visitatietraject gecombineerd met het opstellen van ons nieuwe bedrijfsplan (2016 – 2019)", aldus Harrie Bosch.

Wilt u meer weten?

Het visitatierapport van EY over Waterweg Wonen kunt u terugvinden op de website https://www.waterwegwonen.nl/over-waterweg-wonen/visitatierapport/

Over Waterweg Wonen

Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in deze stad. Mensen met een laag inkomen of in een kwetsbare positie op de woningmarkt, staan bij Waterweg Wonen voorop. Waterweg Wonen ziet het als haar missie om - in nauwe samenwerking met bewoners en andere partners- zorg te dragen voor het feit dat haar klanten plezierig wonen in Vlaardingse buurten en wijken waar zij bezit heeft. Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op www.waterwegwonen.nl

Waterweg Wonen krijgt positieve beoordelingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws