dinsdag, 26 april 2016 12:00

Zeven Koninklijke onderscheidingen tijdens Lintjesregen in Vlaardingen

Vlaardingen  - Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen zeven Vlaardingers een Koninklijke onderscheiding.

Zes personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één persoon werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bert Blase reikte de onderscheidingen uit op dinsdagochtend 26 april in de raadzaal van het stadhuis.

Hieronder volgt persoonlijke informatie over de decorandus die werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer B.E. van der Velde

Ben van der Velde (67 jaar) was 10 jaar gemeenteraadslid en 5 jaar wethouder in Vlaardingen. Tijdens zijn werk als coördinator VluchtelingenWerk Vlaardingen en als bedrijfsleider van het Kringloopbedrijf Het Goed heeft hij veel mensen persoonlijk begeleid. Hij heeft zich twaalf jaar als vrijwilliger ingezet bij Aanloophuis De Groene Luiken. Hij was mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de Stichting Waterweg Cultuurprijs en was voorzitter van de Midden Delfland Vereniging. Ook is de heer Van der Velde medeoprichter en voorzitter van de Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord. Daarnaast was hij actief bij de organisatie Vlaardingen voor Ontwikkelingssamenwerking, bij het Interkerkelijk Vredesberaad en in de medezeggenschapsraad van de christelijke basisschool ’t Ambacht. Van 2009 tot 2015 was hij bovendien bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Delfland en voorzitter van de fractie Water Natuurlijk. Momenteel is decorandus onder andere nog voorzitter van atletiekvereniging Fortuna en voorzitter van de Coöperatie Vlaardingen Werkt.

Hieronder volgt persoonlijke informatie per decorandus/decoranda die werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer J. Bot

Jan Bot (70 jaar) is vanaf 1960 tot heden actief lid van de Christelijke Jeugdvereniging Liefde & Vrede te Vlaardingen. Hij organiseert/organiseerde vele activiteiten en evenementen, vaak rondom het onderwerp Maatschappelijke Bewustwording. Ook is hij al meer dan 35 jaar vrijwilliger bij het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Nivon). De heer Bot verricht al jaren bestuurlijke activiteiten voor de Stichting Nationaal Coöperatiemuseum te Schiedam en voor de Vereniging Vrienden van het Coöperatiemuseum; hij verzorgt rondleidingen en is conservator van de museumcollectie. Vanaf 2003 is hij actief lid van het Shantykoor Vlaardingen. Hij is presentator, waarnemend dirigent, koorrepetitor en administrateur. Ook is hij vanaf 2006 vrijwilliger bij de Stichting Zeillogger Balder te Vlaardingen. Daar is hij verantwoordelijk voor het onderhoudswerk aan het historische zeilschip.

De heer A.K. Bot

Aad Bot (68 jaar) is in 2012 gepensioneerd als ontwikkelaar van apparatuur voor kankerbestrijding bij de locatie Daniël den Hoed van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast heeft hij activiteiten ontplooit op het terrein van muziek. Hij heeft zich jarenlang zeer verdienstelijk gemaakt voor Christelijke Harmonievereniging Sursum Corda in Vlaardingen. Van 1963 tot 1977 was hij dirigent van de Tiroler Kapel. Dit is een separaat orkest binnen de vereniging. Hij was verder bestuurslid, voorzitter en secretaris van Sursum Corda. Momenteel beheert hij nog steeds de omvangrijke muziekbibliotheek en de website.

De heer W. van der Hoek

De 66-jarige Willem van der Hoek was tot zijn pensioen in 2015 werkzaam als chauffeur van de sociale werkvoorziening TBV. Sinds 2015 heeft hij zijn werkzaamheden als chauffeur onbezoldigd voortgezet voor Un1ek. Verder is hij al vanaf 1974 secretaris en penningmeester van de Vereniging Oecumenische Jeugd. Hij onderhoudt contacten met de gemeente en de vastgoedbeheerder en hij verricht schoonmaakwerkzaamheden en hand- en spandiensten. Naast zijn reguliere werkzaamheden en werktijden was hij secretaris/voorzitter van de Ondernemingsraad en fungeerde hij als vraagbaak voor sociale werkplaatsmedewerkers. Momenteel is hij nog lid van de personeelsvereniging.

Mevrouw A. Onderdelinden-Visser

Ada Onderdelinden (61 jaar) heeft zich op een breed terrein voor de samenleving ingespannen. Zo was zij jarenlang lid van de oudercommissie, leesmoeder en hulpouder bij de Christelijke Basisschool Het Baken en voorzitter van de cantorij van de Protestantse Wijkgemeente Holy-Zuid. Ook begeleidde ze jeugdkampen van de toenmalige voetbalvereniging HVO en de zomerkampen van de KNVB in Zeist. Vanaf 1999 tot heden is zij secretaris van de Stichting het Groot Vlaardings Koor. Voor dit projectkoor met een vaste kern, verricht zij secretariaatswerkzaamheden. Ook beheert zij de website, het fotobestand en de kleine kas. Daarnaast schrijft zij teksten en verzorgt zij de lief- en leedcorrespondentie. Naast eerder genoemde activiteiten verleent/verleende zij mantelzorg aan naaste familieleden.

De heer E. Hoogstraten

Ernst Hoogstraten (72 jaar) is actief lid van Vakbond De Unie en lid van het kringbestuur Regio West. Negen jaar was hij lid van de Raad van Toezicht van de stichting Waterweg Wonen te Vlaardingen. Daarbij was hij intensief betrokken bij veelomvattende projecten om achterstallig onderhoud van woningen aan te pakken, bij de strategische besluitvorming met betrekking tot Babberspolder Oost en bij de integratie van twee woningcorporaties tot het huidige Waterweg Wonen. Van 2005 tot 2015 was hij voorzitter van de cliëntenraad van de Sint Franciscus Vlietland Groep te Rotterdam/Schiedam. Voorheen was dit de cliëntenraad Holy Ziekenhuis Vlaardingen en het Gemeente Ziekenhuis Schiedam, na de fusie: cliëntenraad Vlietlandziekenhuis. Ook was hij voorzitter van de cliëntenraad van het Zorgcentrum De Meerpaal in Vlaardingen en lid van de WMO Adviesraad. Begin tachtiger jaren was hij mede-initiator en daarna langdurig lid van de Ondernemingsraad bij zijn toenmalige werkgever.

De heer J.L. Noordhoek

Hans Noordhoek (67 jaar) was werkzaam bij KPN en is nu gepensioneerd. Hij ontplooide/ontplooit diverse, al dan niet aan zijn voormalige hoofdfunctie gerelateerde activiteiten. Van 1966 tot 1989 was hij lid van de Bedrijfsveiligheidsorganisatie van de voormalige PTT. Vanaf 2001 heeft hij diverse functies bij verzorgingshuis Zonnehuis bekleed. Zo was hij lid en voorzitter van de Cliëntenraad en is hij lid van de Klachtencommissie. Ook is hij vanaf 2006 lid van het Serviceteam Vlaardingen. Hij verzorgt en begeleidt daar de cursus Ken Uw Stad. Eveneens vanaf die tijd is hij vrijwilliger bij het Houweling Telefoonmuseum (van KPN) te Rotterdam, onderdeel van de Vereniging Oud Medewerkers van het district Rotterdam, waarvan hij ook bestuurslid is. Al 18 jaar is hij lid van de Technische Commissie van Woonpark Triade en vanaf 2009 is hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van wooncomplex Triade I. De heer Noordhoek is vanaf 2009 lid van de Stichting Telecom Erfgoed Nederland (sTEN). Deze stichting probeert alle onderdelen die betrekking hebben op Telecom in stand te houden door de krachten te bundelen. Diverse mensen van andere musea in Nederland die betrekking hebben op telecommunicatie ondersteunen elkaar en komen maandelijks bij elkaar.

Zeven Koninklijke onderscheidingen tijdens Lintjesregen in Vlaardingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws